2.8° C
Облачно
toggle

​Проект „Патронажна грижа + в община Горна Оряховица“ Компонент 3

Проект „Патронажна грижа + в община Горна Оряховица“ Компонент 3
 
Адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5
Ръководител проект: Светла Илиева Панева
Телефон за връзка: 0879225305
Еmail: obshtina@g-oryahovica.bg
 
Проект „Патронажна грижа + в община Горна Оряховица“ Компонент 3, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.119-0033-С01, процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., осигурява подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания чрез предоставяне на услуги в домашна среда.
           Срок на изпълнение на проекта: 11.10.2022 г. – 11.04.2023 г.
           Услуги:
Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора, в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, в т.ч. предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства (закупени със средства на ползвателите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на ползвателите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
           Потребители: 108 лица - възрастни хора, в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.
 
 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление Потребител Патронажна грижа+ 16 KB 03 ноември 2022
2 Заявление Потребител Патронажна грижа+ 113 KB 03 ноември 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени