-2.2° C
Слънчево
toggle

„Текущ ремонт на обекти” по обособени позиции I

 

дата:28.02.2019г.

 

„Текущ ремонт на обекти” по следните обособени позиции:
 

Обособена позиция №1 „Текущ ремонт помещения на детска кухня на ул. „Цар Освободител“ град Горна Оряховица” 

Обособена позиция №2 "Текущ ремонт на мокри помещения и коридор към тях в ДЯ“Зорница“, гр. Горна Оряховица” 

Обособена позиция №3 „Текущ ремонт помещения и стълби в ДЯ „Еделвайс“, гр.Горна Оряховица” №4”

 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Решение за откриване на процедура. 1,5 MB
2 Документация за обществена поръчка чрез процедура "ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ" с предмет : Текущ ремонт на обекти по обособени позиции. 4,7 MB
3 Методика за оценка на офертите : Критерий за оценка на офертите : "Икономически най-изгодна оферта ", въз основа на критерий "качество/цена", по чл.70, ал.2 т.3 от ЗОП. 585 KB
4 Техническа спецификация. Обект : "Текущ ремонт помещения на детска кухня на ул."Цар Освободител", град Горна Оряховица. 751 KB
5 Обявление за поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 2,9 MB
6 „Текущ ремонт помещения на детска кухня на ул. „Цар Освободител“ град Горна Оряховица". 37 KB
7 „Текущ ремонт мокри помещения и коридор към тях в ДЯ "Зорница", град Горна Оряховица". 35 KB
8 „Текущ ремонт помещения и стълби в ДЯ „Еделвайс“ град Горна Оряховица". 49 KB
9 ЕЕДОП-23439178.rar 88 KB
10 Проект на договор. 3,8 MB
11 Протокол № 1 - да получат оферти, да извършат подбор на участници и да ги оценят. 1,4 MB
12 Съобщение на основание чл.57, ал.3 от Правилник за прилагане на за прилагане на Закона за обществените поръчки ОТНОСНО : обществена поръчка с предмет "Текущ ремонт на обкети" по обособени позиции. 215 KB
13 Протокол № 2 - допълнително постъпили документи, изискани с Протокол № 1 и Техническите предожения на допуснатите участници. 1,1 MB
14 Протокол № 3 - пликове с надпис "Предлагани ценови параметри". 1,2 MB
15 Доклад отразяващ работата на Комисия в изпълнение на № 958/29.03.2019 г. на Кмета на Община Горна Оряховица и Заповед № 1495/23.05.2019 г. 3,5 MB
16 Решение № 1743/19.06.2019 г. - класиране на допуснати участници по обособени позиции. 724 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени