2.5° C
Предимно облачно
toggle

*Кризисен център – гр. Горна Оряховица*

Кризисен център – гр. Горна Оряховица
 


Адрес: гр. Горна Оряховица
Управител: Росица Димитрова Иванова
Тел.: 0879225317
Дежурен телефон: 0879104243 – 24 часа
Email: crisis-center@g-oryahovica.bg
Местоположение:
Кризисният център се намира в централната част на гр. Горна Оряховица. Помещава се в масивна двуетажна сграда, разполагаща с кабинети за специалисти, спални помещения, дневна, кухня, перално помещение и др.
Социалната услуга се предоставя по Проект BG05M9OP001-2.029-0010 „Кризисен център – гр. Горна Оряховица”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”. 
 
Услуги:
-  Общодостъпни социални услуги – информиране, консултирани и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения;
-  Специализирани социални услуги – информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия, обучения за придобиване на умения и осигуряване на подслон.
Потребители: възрастни лица и родители с деца и членове на техните семейства, жертви на домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация.
Капацитет: 15 места.
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени