2.8° C
Предимно облачно
toggle

-Устройство на територията-

# Заглавие на статията  
1 Услуги и информация
2 Заверяване на преписи от документи
3 Удостоверение за факти и обстоятелства по УТОС
4 Оценка за съответствие на инвестиционен проект
5 Удостоверение по чл. 197 от ЗУТ
6 Отразяване в разписен лист на промяна в собствеността
7 Издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот
8 Удостоверение за административен адрес
9 Отстраняване на непълноти и грешки в кадастрален план на населено място
10 Одобряване на План за безопасност и здраве
11 Становище от Главен архитект съгласно чл.151, ал.1 от ЗУТ
12 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществени промени в одобрения инвестиционен проект
13 Издаване на заповед за смяна на титуляр в разрешение за строеж или удостоверение за въвеждане в експлоатация
14 Издаване на удостоверение за заварени обекти
15 Извадка от подробен устройствен план
16 Регистрация на технически паспорт
17 Одобряване по чл. 154 от ЗУТ
18 Писмено становище на Главен архитект по въпроси, свързани със ЗУТ
19 Поправка на подобрен кадастрален план
20 Одобряване на комплексен проект
21 Комисия по чл. 195 от ЗУТ за премахване на застрашени от самосрутване сгради
22 Издаване на скица за недвижим имот
23 Издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване
24 Одобряване на инвестиционен проект
25 Одобряване на инвестиционен проект по реда на чл. 202 от ЗУТ и/или Становище
26 Издаване на разрешение за строеж
27 Презаверяване на разрешение за строеж
28 Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
29 Уведомление за заверка на заповедна книга
30 Проверка на фундаменти на строежа със строителни книжа
31 Предоставяне на координати и коти на геодезически основни точки
32 Удостоверение за нанасяне на новоизградени обекти
33 Удостоверение за въвеждане в експлоатация
34 Издаване на удостоверение за груб строеж
35 Допускане изработване на проект за изменение на ПУП
36 Одобряване и обявяване на проект за изменение на ПУП
37 Издаване на разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение
38 Издаване на Удостоверение по §16 от ПР на Закона за Устройство на Територията (ЗУТ)
39 Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени