° C
toggle

-Устройство на територията и общинска собственост-

# Заглавие на статията  
1 Писмено становище на Главен архитект по въпроси, свързани със ЗУТ
2 Разрешение за събиране на билки
3 Разрешение за разполагане на строителни материали на общински терен
4 Издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот
5 Отразяване в разписен лист на промяна в собствеността
6 Удостоверение по чл. 197 от ЗУТ
7 Оценка за съответствие на инвестиционен проект
8 Удостоверение за факти и обстоятелства по УТОС
9 Заверяване на преписи от документи
10 Удостоверение за административен адрес
11 Отстраняване на непълноти и грешки в кадастрален план на населено място
12 Одобряване на План за безопасност и здраве
13 Одобряване по чл. 154 от ЗУТ
14 Регистрация на технически паспорт
15 Извадка от подробен устройствен план
16 Издаване на удостоверение за заварени обекти
17 Издаване на заповед за смяна на титуляр в разрешение за строеж или удостоверение за въвеждане в експлоатация
18 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществени промени в одобрения инвестиционен проект
19 Одобряване на план за управление на строителни отпадъци
20 Становище от Главен архитект съгласно чл.151, ал.1 от ЗУТ
21 Разрешение за премахване на дървесна растителност
22 Поправка на подобрен кадастрален план
23 Уведомление за заверка на заповедна книга
24 Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
25 Презаверяване на разрешение за строеж
26 Издаване на разрешение за строеж
27 Одобряване на инвестиционен проект по реда на чл. 202 от ЗУТ и/или Становище
28 Одобряване на инвестиционен проект
29 Издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване
30 Издаване на скица за недвижим имот
31 Проверка на фундаменти на строежа със строителни книжа
32 Предоставяне на координати и коти на геодезически основни точки
33 Удостоверение за нанасяне на новоизградени обекти
34 Одобряване на комплексен проект
35 Комисия по чл. 195 от ЗУТ за премахване на застрашени от самосрутване сгради
36 Издаване на Удостоверение по §16 от ПР на Закона за Устройство на Територията (ЗУТ)
37 Издаване на разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение
38 Одобряване и обявяване на проект за изменение на ПУП
39 Допускане изработване на проект за изменение на ПУП
40 Издаване на удостоверение за груб строеж
41 Удостоверение за въвеждане в експлоатация
42 Услуги и информация
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2021. Всички права запазени