2.8° C
Предимно облачно

!!! Пожароопасен сезон считано от 06. 06. 2024

05 юни 2024

ЗАПОВЕД № 2372
Горна Оряховица, 11.06. 2024 г.

      На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл.4, ал.2 от Наредба №8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и заповед № РД-04-58/06.06.2024 г. на директор на Областна дирекция „Земеделие”- В. Търново
                                                     НАРЕЖДАМ:
        1. Обявявам начало на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури на територията на община Горна Оряховица и обявявам пожароопасен сезон считано от 06. 06. 2024 г.
        2. От настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата да се спазват изискванията на Наредба №8121з-968/10.12.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и Заповед № 1105/25.03.2024 г. на Кмета на Община Горна Оряховица за създаване на организация за намаляване на пожарна опасност и недопускане възникване на пожари в земеделските земи и горските масиви .
       Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично. Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуването й на интернет страница на Община Горна Оряховица. Преписи на заповедта да се изпратят до кметовете и кметски наместници на населените места на територията на община Горна Оряховица и началника на РСПБЗН-Горна Оряховица.

НИКОЛАЙ РАШКОВ
Кмет на Община Горна Оряховица

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени