20° C
Ясно
toggle

Дневен ред на ОбС

 Дневен ред за заседанието на 29 юли 2021г.

П  О  К  А  Н  А

    На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на редовно заседание, което ще се проведе на 29 юли 2021 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Отчет за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите комисии за първото полугодие на 2021г. 158 KB 27 юли 2021
2 Отчет за изпълнение на Строителната програма на Община Горна Оряховица за период 01.01.2021г. – 30.06.2021г. 494 KB 27 юли 2021
3 Приемане на отчета за изпълнение на Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост за първото полугодие на 2021г. 244 KB 27 юли 2021
4 Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Горна Оряховица (2021-2022). 3 MB 27 юли 2021
5 Питание и отговор на питания 292 KB 27 юли 2021
6 Промени в приходната и разходната част на бюджета, разчета за капиталови разходи и средствата от ЕС. 448 KB 27 юли 2021
7 Поемане на краткосрочен общински дълг за мостово финансиране на изпълнението на проект BG16RFOP001-1.027-0009-C01 „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ за обект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енер 812 KB 27 юли 2021
8 Даване на съгласие Кметът на Община Горна Оряховица да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на общината за извършване на неотложни текущи ре 311 KB 27 юли 2021
9 Одобряване разходите за командировки през второто тримесечие на 2021 г. на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския съвет. 97 KB 27 юли 2021
10 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Горна Оряховица. 202 KB 27 юли 2021
11 Предоставяне за безвъзмездно ползване на общински спортен обект – 2 (два) броя игрища – тенис кортове в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица на ТК „Царевец“ 1,3 MB 27 юли 2021
12 Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ VII - за жилищно строителство, кв. 28 по плана на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица с площ от 1256,00 кв.м. /хиляда двеста петдесет и шест квадратни метра/, съгласно АОС № 4697/02 497 KB 27 юли 2021
13 Отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, а именно помещение с площ 260,00 кв.м., попадащо в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 16359.514.1559.1.7, предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в с 2 MB 27 юли 2021
14 Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно помещение с площ 13,00 кв.м., находящо се в сграда, попадаща в УПИ XIV – 664, кв. 78 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 569/22.03.2001г., за срок от 367 KB 27 юли 2021
15 Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно помещение с площ 28,00 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда, попадаща в УПИ XIV – 664, кв. 78 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 569/22.03.2001г 345 KB 27 юли 2021
16 Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно помещение с площ 21,21 кв.м., находящо се в Здравна служба в УПИ I – кв. 52 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 196/27.10.1997г., за срок от 10 /дес 451 KB 27 юли 2021
17 Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно сграда състояща се от две помещения представляваща бивша автогара с площ 130,00 кв.м., находящо се в УПИ V – за автогара, кв. 52 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, 410 KB 27 юли 2021
18 Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.64.784, местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 633,00 кв.м. /шестстотин тридесет и три кв.м./, предназначение на територия 474 KB 27 юли 2021
19 Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.64.1100, местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 2605,00 кв.м. /две хиляди шестстотин и пет кв.м./, предназначение на терит 499 KB 27 юли 2021
20 Учредяване на възмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 40172.251.64 – гори и храсти в земеделска земя, III категория по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица, с площ 11447,00 кв.м. 811 KB 27 юли 2021
21 Учредяване на възмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 40172.251.65 – гори и храсти в земеделска земя, III категория по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица, с площ 5259,00 кв.м., 645 KB 27 юли 2021
22 Даване на съгласие за ЧИ на ПУП – УПИ II – 1042, в кв. 80 по плана ЦГЧ на гр. Горна Оряховица, с идентификатор 16359.514.1042 по КККР на гр. Горна Оряховица, за реализация на инвестиционните намерения на собственика на сградата в имота – „ИППМП – ЛЕКАРСКИ 2,1 MB 27 юли 2021
23 Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване с обхват поземлен имот с идентификатор 16359.71.791, НТП – лозе, местност „Ловна хижа“ и поземлен имот с идентификатор 16359.71.792, НТП – овощна градина, местност „Ловна хижа 1,2 MB 27 юли 2021
24 Разрешаване за изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии на обект: „Външно ел. трасе за присъединяване на обект за произ 1,9 MB 27 юли 2021
25 Даване на съгласие за учредяване на право на прокарване на газопровод, преминаващ през имот публична общинска собственост – улица с идентификатор 16359.514.6018 по плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица и ще продължи по същата улица с дължина 72,75 м., прем 1,3 MB 27 юли 2021
26 Определяне на средищни детски градини и училища на територията на община Горна Оряховица за учебната 2021/2022 година. 315 KB 27 юли 2021
27 Кандидатстване като партньор на Община Димитровград за проектно предложение „APT_wave – подобряване на достъпа до наследство, култура и традиционни занаяти за мултикултурен диалог“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Фи 104 KB 27 юли 2021
28 Предоставяне на субсидия за Клуб по таекуондо „Хемус“ 50 KB 27 юли 2021
29 Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месеците август и септември 2021 г. 292 KB 27 юли 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2021. Всички права запазени