6.1° C
Облачно
toggle

Дневен ред на ОбС

 Дневен ред за заседанието на 24 ноември 2022 г.

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на редовно заседание, което ще се проведе на 24 ноември 2022 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Информация по проблемите в областта на трудовата заетост на територията на община Горна Оряховица. 381 KB 20 ноември 2022
2 Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и подготовката за есенно-зимния сезон в община Горна Оряховица. 443 KB 20 ноември 2022
3 Информация за изпълнение Решенията на Общински съвет Горна Оряховица от общинска администрация. 265 KB 20 ноември 2022
4 Информация за приемане списък на имотите и обектите, подлежащи на приватизация от населените места на територията на община Горна Оряховица. 169 KB 20 ноември 2022
5 Информация за работата на общинските предприятия за първото полугодие на 2022 г. 1,9 MB 20 ноември 2022
6 Изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 689 KB 20 ноември 2022
7 Изменение в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища. 542 KB 20 ноември 2022
8 Питания и отговор на питания 376 KB 20 ноември 2022
9 Промени в приходната и разходната част на бюджета, разчета за капиталови разходи. 177 KB 20 ноември 2022
10 Изменение на бюджета на община Горна Оряховица за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности. 364 KB 20 ноември 2022
11 Промени в план-сметката за разходите, разплащани с приходи от такса битови отпадъци за 2022 г. 97 KB 20 ноември 2022
12 Поемане на дългосрочен общински дълг за мостово финансиране на изпълнението на проект №BG16M1OP002-5.003-0008-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни 707 KB 20 ноември 2022
13 Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране собствено участие на Община Горна Оряховица за изпълнението на проект №BG16RFOP001-1.027-0009-C01 „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ по ОПРР 2014-2020 г. 801 KB 20 ноември 2022
14 Допълнение на точка 9.5. от решение №711 от протокол 38/31.03.2022 г. за средства за подпомагане на специализанти – лекари и медицински сестри. 77 KB 20 ноември 2022
15 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Горна Оряховица. 224 KB 20 ноември 2022
16 Актуализиране и допълване на списъка на спортните обекти, собственост на Община Горна Оряховица, които могат да бъдат обект на управление по Закона за физическото възпитание и спорта. 225 KB 20 ноември 2022
17 Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 година на Община Горна Оряховица. 572 KB 20 ноември 2022
18 Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на поземлен имот с идентификатор 16359.515.380, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 129,00 кв.м., предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояван 2 MB 20 ноември 2022
19 Предоставяне за безвъзмездно ползване на общински спортен обект на спортен клуб на територията на Община Горна Оряховица. 367 KB 20 ноември 2022
20 Даване на съгласие за извършване на оценка на непарична вноска /апорт/ в „Индустриален парк – Ряховец” ЕАД, гр. Горна Оряховица на недвижим имот, частна общинска собственост. 374 KB 20 ноември 2022
21 Изменение и допълнение на Решение №664 по протокол №35/16.12.2021 г. на Общински съвет Горна Оряховица. 163 KB 20 ноември 2022
22 Определяне на обекти от първостепенно значение и допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Горна Оряховица чрез добавяне на списък с „обекти от първостепенно значение” 252 KB 20 ноември 2022
23 Предложение за Проект за частично изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване с обхват УПИ LII, УПИ LV, УПИ LVIII и УПИ LX в кв.39 и улици с о.т. 334а – о.т. 338 – о.т. 327 – о.т. 327а; /о.т. 859 – о.т. 37 – о.т. 36 – о.т.35/ 3 MB 20 ноември 2022
24 Даване съгласие за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия с обща дължина 315,70 м. и отстъпване право на строеж на 2 броя междинна компактна разпределителна уредба /МКРУ/ с обща площ от 9,00 кв.м. и фундамент за стоманъчно – решетъчен с 4,8 MB 20 ноември 2022
25 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 4 с площ 21,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.185 целият с площ 1913,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по 2,1 MB 20 ноември 2022
26 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 9 с площ 21,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.134 целият с площ 3570,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по 2,3 MB 20 ноември 2022
27 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 10 с площ 21,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.134 целият с площ 3570,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по 2,2 MB 20 ноември 2022
28 Промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска. 863 KB 20 ноември 2022
29 Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост в землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица с обща площ 16 490,00 кв. м. 2,4 MB 20 ноември 2022
30 Продажба на 4 броя поземлени имоти, частна общинска собственост в землището на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица с обща площ 1 866,00 кв.м. 2,2 MB 20 ноември 2022
31 Предоставяне на полски пътища в землищата на Община Горна Оряховица, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2022/2023г. 198 KB 20 ноември 2022
32 Приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: Магазин с площ 31,00 кв.м., находящ се на първи етаж от масивна двуетажна сграда със застроена площ 220,00 кв.м., представляваща магазини, построена в Урегул 3,6 MB 20 ноември 2022
33 Приемане на Решение за съгласие относно подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура „Укрепване на общинския капацитет“, BG05SFPR002-2.002, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2 139 KB 20 ноември 2022
34 Приемане на Решение за съгласие относно подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027. 144 KB 20 ноември 2022
35 Промяна в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги. 132 KB 20 ноември 2022
36 Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец декември 2022 г. 376 KB 20 ноември 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени