-3.9° C
Ясно
toggle

Дневен ред на ОбС

 Дневен ред за заседанието на 26 ноември 2020г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 28а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 34а, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация свиквам Общински съвет Горна Оряховица на редовно заседание, което ще се проведе на 26 ноември 2020 г. /четвъртък/ от 09.00 часа чрез платформата ZOOM при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Информация по проблемите в областта на трудовата заетост на територията на община Горна Оряховица 323 KB 22 ноември 2020
2 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Горна Оряховица. 44 KB 22 ноември 2020
3 Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно помещение с площ от 30,00 кв.м, находящо се в УПИ I – за здравна служба, кв. 51 по плана на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, съгласно АОС № 196/27.10.1997г., за срок от 10 /д 286 KB 22 ноември 2020
4 Актуализация на пазарна оценка за продажба на вещи – частна общинска собственост – строителни материали – гранитни павета, мрамор за венецианска мозайка и гранитни плочи – втора употреба. 132 KB 22 ноември 2020
5 Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: Урегулиран поземлен имот II – за фурна, кв. 107 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица с площ 1500,00 кв.м., заедно с п 207 KB 22 ноември 2020
6 Предоставяне на полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2020/2021г. 145 KB 22 ноември 2020
7 Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за технически проект „Допълнително водоснабдяване и реконструкция на съществуващи водопроводи село Горски Долен Тръмбеш, Община Горна Оряховица” 76 KB 22 ноември 2020
8 Приемане на Решение за съгласие за подаване на проектно предложение „Обществена трапезария – гр. Горна Оряховица“ по Целева програма „Обществени трапезарии“ на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика и разкриването на Общ 97 KB 22 ноември 2020
9 Определяне на общински съветник в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. 35 KB 22 ноември 2020
10 Определяне на представител на Община Горна Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – Велико Търново. 220 KB 22 ноември 2020
11 Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец декември 2020 г. 276 KB 22 ноември 2020
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2020. Всички права запазени