21.1° C
Предимно ясно
toggle

Дневен ред на ОбС

 Дневен ред за заседанието на 28 юли 2022 г.

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на редовно заседание, което ще се проведе на 28 юли 2022 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Информация за изпълнението на бюджета на община Горна Оряховица към 30.06.2022 г., съгласно чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси. 2,2 MB 25 юли 2022
2 Отчет за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите комисии за първото полугодие на 2022 г. 1,2 MB 25 юли 2022
3 Отчет за изпълнение на строителната програма на община Горна Оряховица за периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022г. 320 KB 25 юли 2022
4 Приемане на отчета за изпълнение на Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост за първото полугодие на 2022г. 1,9 MB 25 юли 2022
5 Приемане на Наредба за поддържане на обществения ред на територията на община Горна Оряховица на първо четене. 384 KB 25 юли 2022
6 Питания и отговор на питания. 336 KB 25 юли 2022
7 Промени в разходната част на бюджета и разчета за капиталови разходи. 118 KB 25 юли 2022
8 Промени в разходната част на бюджета и поименния списък за капиталови разходи. 298 KB 25 юли 2022
9 Допълнение на т.11 от Решение №711 от Протокол №38/31.03.2022г. 55 KB 25 юли 2022
10 Одобряване разходите за командировки през второто тримесечие на 2022 г. на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския съвет. 94 KB 25 юли 2022
11 Промени в разходната част на бюджета и определяне на помощ за Радостин Славов Енчев. 209 KB 26 юли 2022
12 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Горна Оряховица. 1 MB 25 юли 2022
13 Одобряване на пазарна оценка за учредяване на възмездно право на пристрояване с цел разширение с площ от 43,00 кв.м., съгласно Виза за проектиране от 16.06.2022г. на Главен архитект на Община Горна Оряховица на сграда с идентификатор 16359.514.810.1, разп 2,2 MB 25 юли 2022
14 Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ III, кв. 129 по плана на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица с площ от 1055,00 кв.м. /хиляда петдесет и пет квадратни метра/, съгласно АОС № 6824/06.07.2022г. 1,4 MB 25 юли 2022
15 Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ II, кв. 129 по плана на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица с площ от 1068,00 кв.м. /хиляда шестдесет и осем квадратни метра/, съгласно АОС № 6825/06.07.2022г. 1,3 MB 25 юли 2022
16 Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ VII – общ., кв. 119А по плана на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица с площ от 1230,00 кв.м. /хиляда двеста и тридесет квадратни метра/, съгласно АОС № 6823/06.07.2022г. 1,5 MB 25 юли 2022
17 Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.74.1860, местност „Ловна хижа” с площ 422,00 кв.м. /четиристотин двадесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на 1,6 MB 25 юли 2022
18 Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 23100.41.639 с площ от 7 536,00 кв.м. или 7,536 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, категория на земята: 4 / 425 KB 25 юли 2022
19 Предложение за частично изменение /ЧИ/ на подробен устройствен план /ПУП/, план за регулация и застрояване /ПРЗ/ УПИ XXI - за безвредно производство и складови дейности в кв. 54 по регулационния план на район „Север“, гр. Горна Оряховица. 6,3 MB 25 юли 2022
20 Частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация, относно Проект – предложение за Частично Изменение (ЧИ) на Подробен Устройствен План (ПУП) (ПР) на основание § 8, ал.2, т.3 от ПР на Закон за Устройство на Територията (ЗУТ) промяна на 10,9 MB 25 юли 2022
21 Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия под трасето на републикански път II- 53 „Поликраище – Горна Оряховица – Елена“, за изграждането на обект: „Захранваща линия НН за фотоволтаична централа с инсталирана мощност 899 KB 25 юли 2022
22 Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно еднократно за изграждане /полагане/ на: Подземна физическа инфраструктура за разполагане на ЕСМ на “БТК“ ЕАД отклонение от съществуваща шахта на БТК по тротоара на ул. „Христо Смирненски“ пред магазин ЛИДЛ 1,5 MB 25 юли 2022
23 Обявяване на конкурса за избор на членове на Съвета на Директорите /СД/ на „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК - РЯХОВЕЦ” ЕАД съгласно Закона за публичните предприятия (ЗПП), в сила от 01.01.2020 г. 426 KB 25 юли 2022
24 Отмяна на Решение № 644 от Протокол № 34/25.11.2021г. и Решение № 787 от Протокол № 41/28.04.2022г. на Общински съвет – Горна Оряховица. 2,8 MB 25 юли 2022
25 Включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година. 404 KB 25 юли 2022
26 Заповед №ОА-04-6048/13.07.2022 г. на Областен Управител Велико Търново, с която се връща Решение №838 по Протокол №46/30.06.2022 г. на Общински съвет Горна Оряховица. 230 KB 25 юли 2022
27 Определяне състав на доброволно формирование към община Горна Оряховица. 43 KB 25 юли 2022
28 Компенсирани промени в разходната част на бюджета. 193 KB 26 юли 2022
29 Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец август и септември 2022 г. 336 KB 25 юли 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени