3.5° C
Ледена мъгла
toggle

Дневен ред на ОбС

 Дневен ред за заседанието на 25 февруари 2021г.

П  О  К  А  Н  А

        На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на редовно заседание, което ще се проведе на 25 февруари 2021 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Зала I на Община Горна Оряховица при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Отчет за 2020 година на Програма за управление на Община Горна Оряховица за периода 2019 - 2023 година. 911 KB 22 февруари 2021
2 Информация за състоянието на престъпността и обществения ред на територията на РУ Горна Оряховица за 2020 год. 1,8 MB 22 февруари 2021
3 Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Горна Оряховица на второ четене. 1,4 MB 22 февруари 2021
4 Приемане на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2021 г. 5 MB 22 февруари 2021
5 Подготовка и представяне на проектобюджета на Община Горна Оряховица за 2022 г. и актуализиране на бюджетната прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 1,3 MB 22 февруари 2021
6 Субсидиране на спортни клубове извън Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица. 63 KB 22 февруари 2021
7 Питания и отговор на питания 276 KB 22 февруари 2021
8 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Горна Оряховица. 219 KB 22 февруари 2021
9 Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно: УПИ VII – 1105, кв. 34 по плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица, с обща площ от 1105,00 кв.м., съгласно АОС № 6650/05.02.2021г. 390 KB 22 февруари 2021
10 Одобряване на пазарна оценка на поземлен имот с идентификатор 16359.514.40, с площ от 414,00 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица., 431 KB 22 февруари 2021
11 Отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 16359.514.3605.1.23, находящ се на 1 етаж в сграда с идентификатор 16359.514.3605.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3605, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 306 KB 22 февруари 2021
12 Утвърждаване на списък с общински жилища, за продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Раховец” № 12, 617 KB 22 февруари 2021
13 Утвърждаване на списък с общински жилища, за продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Хан Крум” № 5, 577 KB 22 февруари 2021
14 Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: Урегулиран поземлен имот III – училище, кв. 44 по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица с площ 8800,00 кв.м., заедно с построените 275 KB 22 февруари 2021
15 Правила за ползване на пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на Община Горна Оряховица 292 KB 22 февруари 2021
16 Определяне на пасища публична общинска собственост на територията на Община Горна Оряховица за индивидуално и общо ползване. 126 KB 22 февруари 2021
17 Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 22232.210.435 – нива, в местност „Старите гробища - запад” в землището на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, III категория с площ от 12286,00 кв.м. 378 KB 22 февруари 2021
18 Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Върбица, а именно: – поземлен имот с идентификатор 12735.74.530 – нива, в местност „Смрадликата север” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица, IV категория 436 KB 22 февруари 2021
19 Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, а именно – поземлен имот с идентификатор 69780.24.82 – нива, в местност „Карамжилък” в землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 1179,00 кв.м. или 1,179 дка, за срок от 371 KB 22 февруари 2021
20 Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост с обща площ 1257,00 кв.м., както следва: - поземлен имот идентификатор 16359.25.201, местност „Двата божака” с площ от 328,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 826 KB 22 февруари 2021
21 Актуализация на Програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица с период на действие 2021-2025 г. 276 KB 22 февруари 2021
22 Даване на съгласие за учредяване на право на прокарване на газопровод за изграждане на вътрешна сградна инсталация за сграда на ул. „Пенчо Славейков“ № 5, находяща се в УПИ III – 80 в кв. 139 по регулационния план на ЦГЧ гр. Горна Оряховица и представляв 2,1 MB 22 февруари 2021
23 Разрешение за изработване на Проект за частично изменение на подробен устройствен план на с.Първомайци, общ.Горна Оряховица, с обхват УПИ V-за изолационна зеленина и УПИ VI-за терен на „Булгарплод“, квартал 108. 702 KB 22 февруари 2021
24 Приемане на Спортен календар на Община Горна Оряховица за 2021 година. 415 KB 22 февруари 2021
25 Приема на Програма за развитие на туризма в община Горна Оряховица 2021 - 2027 година. 459 KB 22 февруари 2021
26 Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги. 136 KB 22 февруари 2021
27 Даване на съгласие за обявяване на конкурс за възлагане на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, която е държавно–делегирана дейност, на частен доставчик. 109 KB 22 февруари 2021
28 Промяна на структурата на Община Горна Оряховица. 61 KB 22 февруари 2021
29 Определяне на представител на Община Горна Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна Оряховица по дневния ред на редовно неприсъствено заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територ 2,8 MB 22 февруари 2021
30 Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец март 2021 г. 276 KB 22 февруари 2021
31 Избиране на Зам.-председател на Общински съвет Горна Оряховица 276 KB 22 февруари 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2021. Всички права запазени