10° C
Ясно
toggle

Дневен ред на ОбС

 Дневен ред за заседанието на 19 май 2022 г.

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на редовно заседание, което ще се проведе на 19 май 2022 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 г. 474 KB 16 май 2022
2 Информация за изпълнение на мерките, заложени в Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Горна Оряховица за 2021 година. 135 KB 16 май 2022
3 Информация за състоянието на частната и публична общинска собственост при община Горна Оряховица за 2021 г. и първото тримесечие на 2022 г. 200 KB 16 май 2022
4 Питания и отговор на питания 328 KB 16 май 2022
5 Промени в приходната част на бюджета и в Сметките за средства от Европейския съюз. 141 KB 16 май 2022
6 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. на Община Горна Оряховица. 155 KB 16 май 2022
7 Учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване на част от имот, частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 34,40 кв.м. находящо в сградата на кметство с. Стрелец, попадаща в УПИ IX – за съвет, кв. 24, съгласно АОС № 396/16.08.1999г., 362 KB 16 май 2022
8 Отдаване под наем на терен, публична общинска собственост, попадащ частично в улична регулация с о.т. 203 – 204а – 204 с административен адрес гр. Долна Оряховица, ул. „Георги Измирлиев” № 2 и частично в УПИ I – „Бронз ТМ АД” в кв. 113 по плана на гр. Дол 505 KB 16 май 2022
9 Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а имено: помещение, кабинет № 106 с площ от 16,19 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 16359.514.1558.1 с предназначение: Здравно заведение - разположена в поземлен имот с идентифи 277 KB 16 май 2022
10 Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.71.1867 – изоставена орна земя, местност „Ловна хижа”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 632,00 кв.м. /шестстотин тридесет и два кв.м./, 2 MB 16 май 2022
11 Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.64.1101 – Друг вид трайно насаждение, местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 2331,00 кв.м. /две хиляди триста тридесет и е 1,9 MB 16 май 2022
12 Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.64.792 - Лозе, местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 510,00 кв.м. /петстотин и десет кв.м./, предназначение на територият 1,9 MB 16 май 2022
13 Промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска на недвижим имот – 12 бр. второстепенни улици. 1,3 MB 16 май 2022
14 Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за ЧИ на ПУП План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XIV – 51, УПИ II – 44, УПИ I – за ЖС и УПИ III – за ЖС в кв.142 по регулационния план на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица (ПИ с идентификатори 1,7 MB 16 май 2022
15 Отстъпване право на строеж с площ от 4,50 кв.м. за изграждане на междинна компактна разпределителна уредба /МКРУ/ 20 кV в поземлен имот с идентификатор 87453.90.23 – пасище, III категория по плана на с. Янтра с площ 114 998,00 кв.м., общинска собственост 6,1 MB 16 май 2022
16 Съгласие за започване на процедура по частично изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват ПИ с идентификатор 16359.81.1 в кв. 261 по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица. 483 KB 16 май 2022
17 Съгласие за започване на процедура по частично изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват ПИ с идентификатор 16359.81.1 по КККР на гр. Горна Оряховица. 608 KB 16 май 2022
18 Съгласие за започване на процедура по частично изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват УПИ I – за Болница в кв. 806 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица. 1 MB 16 май 2022
19 Приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: Сграда – масивно строителство попадаща в Урегулиран поземлен имот I – градина - паметник, кв. 48а по плана на с. Крушето, община Горна Оряховица с графично и 4,7 MB 16 май 2022
20 Учредяване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – РЯХОВЕЦ“, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА. 810 KB 16 май 2022
21 Определяне представител на Община Горна Оряховица в областна комисия за изработване на областна здравна карта по реда на чл.29, ал.3 и ал.4 от Закона за лечебните заведения. 83 KB 16 май 2022
22 Определяне представител на Община Горна Оряховица в областна комисия за изработване на областна аптечна карта по реда на чл.227б, ал.2 и ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 90 KB 16 май 2022
23 Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец юни 2022 г. 328 KB 16 май 2022
24 Предложение относно вземане на решение за закрито заседание на Общинския съвет. 328 KB 16 май 2022
25 Обсъждане на предложения за присъждане на годишни награди на Община Горна Оряховица. 1,2 MB 16 май 2022
26 Предложение относно присъждане на званието „Почетен гражданин на община Горна Оряховица“ 634 KB 16 май 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени