13.9° C
Предимно облачно
toggle

Дневен ред на ОбС

 Дневен ред за заседанието на 30 септември 2021г.

П  О  К  А  Н  А

    На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на редовно заседание, което ще се проведе на 30 септември 2021 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Зала I на община Горна Оряховица при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Информация за състоянието на пожарната безопасност на територията на община Горна Оряховица. 537 KB 28 септември 2021
2 Отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица към 31.12.2020 година. 6,4 MB 28 септември 2021
3 Информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица към 30.06.2021 година. 4,6 MB 28 септември 2021
4 Питания и отговор на питания 296 KB 28 септември 2021
5 Промени в приходната и разходната част на бюджета, разчета за капиталови разходи и средствата от ЕС. 538 KB 28 септември 2021
6 Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 198 KB 28 септември 2021
7 Кандидатстване на Община Горна Оряховица с проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ по приоритетна ос 5 „Подобряв 117 KB 28 септември 2021
8 Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ VII - за жилищно строителство, кв. 28 по плана на с. Първомайци, общ. Горна Оряховица с площ от 1256,00 кв.м. /хиляда двеста петдесет и шест квадратни метра/, съгласно АОС № 4697/02 497 KB 28 септември 2021
9 Даване на съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно информационни елементи – знамена и билбордове на територията на община Горна Оряховица за срок от 5 /пет/ години. 907 KB 28 септември 2021
10 Разрешаване за изготвяне на проект Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 16359.20.99, НТП – Гори и храсти в земеделски земи, местност „Чуруковец“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР 797 KB 28 септември 2021
11 Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват поземлен имот с идентификатор 16359.12.6, НТП – за животновъден комплекс по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица, одобрени 1,6 MB 28 септември 2021
12 Разрешаване за изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Подземен ел.кабел за външно ел.захранване” на позе 2,7 MB 28 септември 2021
13 Даване на съгласие за учредяване на право на прокарване на газопровод, като изграждането на новото трасе започва от съществуващо ГЗТ /М/, монтирано на уличната регулация на поземлен имот, частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 16359.514.3610 по 1,1 MB 28 септември 2021
14 Съгласие за започване на процедура по частично изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване с обхват УПИ I – за павилиони и озеленяване в кв.68 по регулационния план на район Север, гр. Горна Оряховица и представляващ имот с ид 862 KB 28 септември 2021
15 Изменение на Решение №587 от Протокол №30/09.09.2021 г. на Общински съвет Горна Оряховица. 243 KB 28 септември 2021
16 Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец октомври 2021 г. 296 KB 28 септември 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2021. Всички права запазени