20° C
Предимно облачно
toggle

Дневен ред на ОбС

 Дневен ред за заседанието на 12 септември 2023 г.

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на редовно заседание, което ще се проведе на 12 септември 2023 г. /вторник/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Приемане проект на бюджет и индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Горна Оряховица за 2023г. 12,1 MB 09 септември 2023
2 Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в общинските училищата и формиране на група във филиал „Слънчице“ към ДГ „Ален мак“, гр. Горна Оряховица за учебната 2023/2024 година. 925 KB 09 септември 2023
3 Информация за състоянието на пожарната безопасност на територията на община Горна Оряховица. 952 KB 09 септември 2023
4 Приемане на Годишен план за работа, който съдържа приоритетите в дейността по приватизация за 2023г., както и прогноза за приходите и разходите. 539 KB 09 септември 2023
5 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собствесност за 2023 година на община Горна Оряховица. 600 KB 09 септември 2023
6 Питания и отговор на питания. 424 KB 09 септември 2023
7 Отчет за изпълнението на бюджета и СЕС на община Горна Оряховица към 31.12.2022 година. 15,7 MB 09 септември 2023
8 Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на Община Горна Оряховица, на кметовете на кметства на територията на общината, както и на председателя на Общински съвет Горна Оряховица. 283 KB 09 септември 2023
9 Даване на съгласие Кметът на Община Горна Оряховица да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на общината за извършване на неотложни текущи ремо 1 MB 09 септември 2023
10 Определяне състава на Одитен комитет в Община Горна Оряховица за периода 2023 - 2026 г. 768 KB 09 септември 2023
11 Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а имено: помещение, кабинет № 102 с площ от 16,82 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 16359.514.1558.1 със застроена площ 400,00 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: Здравно заве 607 KB 09 септември 2023
12 Продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост в землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица с обща площ 16 490,00 кв.м. 3,5 MB 09 септември 2023
13 Oтдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следните поземлени имоти, а именно: - поземлен имот с идентификатор 17107.37.56 – язовир по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горски Горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, с площ от 16 836,0 1,6 MB 09 септември 2023
14 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 4 с площ 21,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3053 с площ 670,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за съоръжение за електропровод, номер п 2,8 MB 09 септември 2023
15 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 8 с площ 21,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.183 с площ 1425,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по преход 2,8 MB 09 септември 2023
16 Предложение за частично изменение /ЧИ/ на подробен устройствен план /ПУП/, план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ с който да се образува нов УПИ II „За обществено обслужване“ за сметка на УПИ I –градина-паметник в кв.48а., по плана на с. Крушет 1,5 MB 09 септември 2023
17 Съгласие за частично изменение на ПУП – План за застрояване с обхват УПИ X – за административни сгради, ресторант и ТП в кв.200 по плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, представляващ ПИ с идентификатор 16359.514.2244 по КК и КР на гр. 2,2 MB 09 септември 2023
18 Даване на съгласие за учредяване на право на прокарване на 3 /три/ броя Кабел НН от ново електромерно табло до главно табло на 3 броя фотоволтаични електрически централи, находящи се в УПИ IV- 123, 124 в кв.14 по плана с. Паисий, частна общинска собствено 1,4 MB 09 септември 2023
19 Съгласие за започване на процедура по частично изменение на подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване с обхват ПИ с идентификатор 16359.81.2 по КК и КР на гр. Горна Оряховица. 2,4 MB 09 септември 2023
20 Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Горна Оряховица за 2023 година. 15,7 MB 09 септември 2023
21 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Горна Оряховица и кметове на кметства за срок до полагане на клетва на новоизбраните кметове и определяне на месечното им възнаграждение. 208 KB 09 септември 2023
22 Отмяна на Решение № 1123 от Протокол № 67 от 27.07.2023г. на Общински съвет Горна Оряховица. 683 KB 09 септември 2023
23 Определяне представител на община Горна Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно неприсъствено заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия 1 MB 09 септември 2023
24 Предложения за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд град Велико Търново. 424 KB 09 септември 2023
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени