8.9° C
Слънчево
toggle

Дневен ред на ОбС

 Дневен ред за заседанието на 29 април 2021г.

П  О  К  А  Н  А

    На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на редовно заседание, което ще се проведе на 29 април 2021 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Зала I на Община Горна Оряховица при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Приемане на Годишен отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Горна Оряховица. 719 KB 26 април 2021
2 Анализ на финансово - икономическото състояние на „Общински пазари – Горна Оряховица“ ЕООД за 2020 г. и план за развитие на дружеството през 2021 г. 851 KB 26 април 2021
3 Питания и отговор на питания 280 KB 26 април 2021
4 Поемане на краткосрочен общински дълг за мостово финансиране на изпълнението на проект №BG16RFOP001-1.027-0007-C01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица“ 639 KB 26 април 2021
5 Промени в разходната част на бюджета и в Поименния списък за капиталови разходи за местни дейности. 212 KB 26 април 2021
6 Даване на съгласие за издаване на запис на заповед във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.027-0009-C01 „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ 77 KB 26 април 2021
7 Одобряване разходите за командировки през първото тримесечие на 2021 г. на Кмета на Общината. 53 KB 26 април 2021
8 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Горна Оряховица. 262 KB 26 април 2021
9 Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с пл. № 738, за който е отреден УПИ X – 738, кв. 49 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, с площ от 720,00 кв.м., съгласно АОС № 3156/11.03.2014г 840 KB 26 април 2021
10 Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно: УПИ XII – 1100, кв. 118 по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, с площ от 820,00 кв.м., съгласно АОС № 6670/06.04.2021г. 549 KB 26 април 2021
11 Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.62.1048 – Лозе, местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 1407,00 кв.м. /хиляда четиристотин и седем кв.м./, предназначение н 698 KB 26 април 2021
12 Ликвидиране на съсобственост, чрез делба на 125/662 ид.ч. от УПИ I – 1752, квартал 58 по плана на с. Първомайци и част от имот с пл. № 1752 с площ от 105 кв.м, кв. 58 по плана на с. Първомайци, попадащи в улица с о.т. 297 – о.т. 313. 879 KB 26 април 2021
13 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: УПИ XII, кв. 6 по плана на с. Писарево, общ. Горна Оряховица цялото с площ от 520,00 кв.м., съгласно АОС № 3181/14.04.2014г. 603 KB 26 април 2021
14 Актуализиране и допълване на списъка на спортните обекти, собственост на Община Горна Оряховица, които могат да бъдат обект на управление по Закона за физическото възпитание и спорта. 621 KB 26 април 2021
15 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 4 с площ 21,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3589 с площ 1082,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по прехо 611 KB 26 април 2021
16 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 10 с площ 21,00 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 16359.514.186 с площ 2163,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, номер по преход 644 KB 26 април 2021
17 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 24 с площ 21,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.515.320 с площ 2193,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по прехо 605 KB 26 април 2021
18 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 1 с площ 24,50 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 16359.515.265 с площ 371,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер по преходен план УПИ II 678 KB 26 април 2021
19 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 2 с площ 24,50 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 16359.515.265 с площ 371,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер по преходен план УПИ II 653 KB 26 април 2021
20 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 8 с площ 24,50 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 16359.515.265 с площ 371,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер по преходен план УПИ II 639 KB 26 април 2021
21 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 9 с площ 24,50 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 16359.515.265 с площ 371,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер по преходен план УПИ II 684 KB 26 април 2021
22 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 10 с площ 24,50 кв.м. в Поземлен имот с идентификатор 16359.515.265 с площ 371,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, номер по преходен план УПИ I 583 KB 26 април 2021
23 Отстъпване право на строеж на гаражна клетка с площ 24,00 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 16359.514.294 с площ 423,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, номер по преходен 1,1 MB 26 април 2021
24 Одобряване на пазарна оценка за учредяване на възмездно право на пристрояване с цел разширение с площ от 12,30 кв.м. на гаражна клетка № 7 в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1999, с площ 3032,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизи 660 KB 26 април 2021
25 Разрешение за изработване на Проект за частично изменение на подробен устройствен план на с.Първомайци, общ. Горна Оряховица, с обхват УПИ I – 1391, квартал 75 по регулационен план на с.Първомайци от 1992г. 1,7 MB 26 април 2021
26 Проект за ЧИ на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 16359.24.10 по КККР на гр.Горна Оряховица, м.Могилата, с цел включването му в регулационните граници на гр.Горна Оряховица и смяна на предназ 533 KB 26 април 2021
27 Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура,извън границите на урбанизираните територии, с обхват поземлен имот с идентификатор 16359.69.976, НТП 2 MB 26 април 2021
28 Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване, извън границите на урбанизираните територии, с обхват поземлен имот с идентификатор 16359.61.556, НТП – лозе, местност „Бабенец“ по Кадастралната карта и 1,9 MB 26 април 2021
29 Създаване на нова локализационна единица като част от дейностите по поддържането и класификатора на локализационните единици в населените места в Република България. 121 KB 26 април 2021
30 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2021 г. 293 KB 26 април 2021
31 Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици за 2021 година. 1 MB 26 април 2021
32 Приемане на Общинската програма за закрила на детето в Община Горна Оряховица за 2021 година. 1,5 MB 26 април 2021
33 Създаване на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи. 116 KB 26 април 2021
34 Промяна в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги. 123 KB 26 април 2021
35 Обявяване на конкурса за избор на управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД гр. Горна Оряховица съгласно Закона за публичните предприятия (ЗПП), в сила от 01.01.2020 г. 398 KB 26 април 2021
36 Обявяване на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център“ ЕООД гр. Горна Оряховица съгласно Закона за публичните предприятия (ЗПП), в сила от 01.01.2020 г. 402 KB 26 април 2021
37 Обявяване на конкурс за избор на управител на „Общински пазари – Горна Оряховица” ЕООД съгласно Закона за публичните предприятия (ЗПП), в сила от 01.01.2020 г. 447 KB 26 април 2021
38 Избор на общински съветници, които да бъдат включени в състава на комисия, която да разгледа входираните заявления за отпускане на финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни нача 102 KB 26 април 2021
39 Определяне на представител на Община Горна Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна Оряховица по дневния ред на редовно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр. Вели 240 KB 26 април 2021
40 Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец май 2021 г. 280 KB 26 април 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2021. Всички права запазени