2.8° C
Предимно облачно
toggle

Дневен ред на ОбС

 

П  О  К  А  Н  А

          На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на 29 февруари 2024 г. /четвъртък/ от 09.00 часа заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Програма за управление на община Горна Оряховица за периода 2023 -2027 година 260 KB 26 февруари 2024
2 Информация относно стратегическия план за дейността на Звено „Вътрешен одит“ в Община Горна Оряховица за периода 2024 – 2026 година. 514 KB 26 февруари 2024
3 Информация относно доброволното формирование към Община Горна Оряховица. 132 KB 26 февруари 2024
4 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 121 KB 26 февруари 2024
5 КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ЧЕТИРИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.028 –„ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТ 18 KB 26 февруари 2024
6 Даване на съгласие за кандидатстване на Община Горна Оряховица с проектно предложение по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база; изграждане на нова реконструкция и модернизация на съществуващата материална б 36 KB 26 февруари 2024
7 Питания и отговори на питания 444 KB 26 февруари 2024
8 Промени в план – сметката за разходите, разплащани с приходи от такса битови отпадъци за 2024г. и приходната част на бюджета. 71 KB 26 февруари 2024
9 Приемане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №25 от Протокол №4/21.12.2023г., взето на редовна сесия на Общински съвет Горна Оряховица 170 KB 26 февруари 2024
10 Обявяване на конкурса за избор на членове на Съвета на Директорите /СД/ на „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК - РЯХОВЕЦ” ЕАД съгласно Закона за публичните предприятия (ЗПП) 36 KB 26 февруари 2024
11 Обявяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, включени в капитала на „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – РЯХОВЕЦ“ ЕАД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 32 KB 26 февруари 2024
12 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Горна Оряховица. 67 KB 26 февруари 2024
13 Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ I в кв. 3 по плана на с. Янтра, общ. Горна Оряховица с площ от 830,00кв.м., съгласно АОС № 2961/01.10.2012г 43 KB 26 февруари 2024
14 Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ II – общ. в кв. 3 по плана на с. Янтра, общ. Горна Оряховица с площ от 680,00кв.м., съгласно АОС № 2962/01.10.2012г. 44 KB 26 февруари 2024
15 Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ III – общ. в кв. 3 по плана на с. Янтра, общ. Горна Оряховица с площ от 680,00кв.м., съгласно АОС № 2963/01.10.2012г. 44 KB 26 февруари 2024
16 Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ IV – общ. в кв. 3 по плана на с. Янтра, общ. Горна Оряховица с площ от 500,00кв.м., съгласно АОС № 2964/01.10.2012г. 43 KB 26 февруари 2024
17 Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ V – общ. в кв. 3 по плана на с. Янтра, общ. Горна Оряховица с площ от 500,00кв.м., съгласно АОС № 2965/01.10.2012г. 43 KB 26 февруари 2024
18 Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ V – общ. в кв. 12 по плана на с. Янтра, общ. Горна Оряховица с площ от 1360,00кв.м., съгласно АОС № 6974/14.02.2024г. 44 KB 26 февруари 2024
19 Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 16359.514.3210 по КК и КР на гр. Горна Оряховица, с площ от 600,00 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер п 45 KB 26 февруари 2024
20 Утвърждаване на списък с общински жилища, за продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Борима” № 2, в 52 KB 26 февруари 2024
21 Откриване на процедура за изработване на Проект за частично изменение на Подробен устройствен план с обхват УПИ III-2009,кв.249 по плана на ИПЗ,гр.Горна Оряховица за който е отреден имот с ид.16359.511.2009 по КККР на гр.Горна Оряховица и възлагане на Тех 267 KB 26 февруари 2024
22 Съгласие за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ III-за банка, кв.232 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.514.3169 по КК и КР на гр. Горна Оряховица Byte 26 февруари 2024
23 Проект за ЧИ на Подробен устройствен план – План за застрояване/ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 16359.63.8 по КККР на гр.Горна Оряховица, местност „Бабенец“, общ. Горна Оряховица, обл.Велико Търново и промяна в отреждането му. 41 KB 26 февруари 2024
24 Проект за ЧИ на Подробен устройствен план – План за застрояване/ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 16359.64.3 по КККР на гр.Горна Оряховица, местност „Бабенец“, общ. Горна Оряховица, обл.Велико Търново и промяна в отреждането му. 46 KB 26 февруари 2024
25 Инвестиционно намерение на „ВИКТОРИЯ 05“ ООД с ЕИК 104626020, със седалище и адрес на управление гр.Горна Оряховица, ул.Иван Момчилов №1, представлявано от Пламен Стоянов с вх.№2600-153/20.02.2024г. за изработване на проект за Частично изменение на Подроб 158 KB 26 февруари 2024
26 Одобряване на Техническо задание и даване на разрешение за Изработване на план-схема и Парцеларен план-ПП за елементи на техническата инфраструктура на трасе за електропровод от ел.подстанция 110/20/10kV „Горна Оряховица Изток" в ПИ 16359.511.3251 до ФEЦ 157 KB 26 февруари 2024
27 Решение за Изработване на план-схема и трасировъчен план за елементи на техническата инфраструктура на трасе за електропровод , представляващ кабелно отклонение от табло НН на ТП12, с.КрушетоДраганово до ФEЦ с инсталирана мощност 30 кW в имот с ид.23100.5 46 KB 26 февруари 2024
28 Решение за Изработване на план-схема и трасировъчен план за елементи на техническата инфраструктура на трасе за електропровод от табло НН на ТП6, с.Крушето до ФEЦ с инсталирана мощност 30 кW в УПИ VI-263, кв.10 по ПУП на с.Крушето, общ.Горна Оряховица 46 KB 26 февруари 2024
29 Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на кабелно отклонение, чрез нова подземна кабела линия от съществуваш TП „Иринчев" с.Първомайци до УПИ II-29 в кв.8 пo ПУП на с.Първомайци, общ.Горна Оряховица, обл. Велико Търново 153 KB 26 февруари 2024
30 Даване на съгласие за учредяване на право на прокарване за елементи на техническата инфраструктура през имоти – публична общинска собственост, попадащи в урбанизираната територия на гр. Горна Оряховица 70 KB 26 февруари 2024
31 Годишен план за паша за стопанската 2024-2025 година на територията на Община Горна Оряховица 32 KB 26 февруари 2024
32 Правила за ползване на пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на Община Горна Оряховица 31 KB 26 февруари 2024
33 Определяне на пасища публична общинска собственост на територията на Община Горна Оряховица за индивидуално и общо ползване. 54 KB 26 февруари 2024
34 Избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда да Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец март 2024 година. 22 KB 26 февруари 2024
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени