-7.8° C
Частично слънчево
toggle

Дневен ред на ОбС

 Дневен ред за заседанието на 27 януари 2022 г.

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 28а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 34а, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация свиквам Общински съвет Горна Оряховица на редовно заседание, което ще се проведе на 27 януари 2022 г. /четвъртък/ от 09.00 часа чрез платформата ZOOM при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Полагане на клетва от общински съветник. 312 KB 22 януари 2022
2 Промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет. 312 KB 22 януари 2022
3 Отчет за работата на Общински съвет Горна Оряховица и неговите комисии за второто полугодие на 2021 г. 174 KB 22 януари 2022
4 Питания и отговор на питания 312 KB 22 януари 2022
5 Удължаване на срок за погасяване на общински дълг, поет за мостово финансиране на изпълнението на проект № BG16RFOP001-1.027-0007-C01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица“. 171 KB 22 януари 2022
6 Избиране на одитор /специализирано одиторско предприятие/, който да завери годишния финансов отчет за 2021 г. на дружеството. 123 KB 22 януари 2022
7 Одобряване разходите за командировки през четвъртото тримесечие на 2021 год. на кмета на общината. 50 KB 22 януари 2022
8 Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. на Община Горна Оряховица. 115 KB 22 януари 2022
9 Продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 16359.66.865 – нива, местност „Бабенец”, по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с площ 561,00 кв.м. /петстотин шестдесет и един кв.м./, предназначение на т 506 KB 22 януари 2022
10 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: УПИ XI – за магазин, кв. 25 по плана на гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица цялото с площ от 710,00 кв.м., съгласно АОС № 6710/06.01.2022г. 510 KB 22 януари 2022
11 Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: УПИ XIX - 440, кв. 108А по плана на гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица цялото с площ от 600,00 кв.м., съгласно АОС № 6701/26.10.2021г. 520 KB 22 януари 2022
12 Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а имено: помещение, кабинет № 104 с площ от 16,82 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 16359.514.1558.1 с предназначение: Здравно заведение - разположена в поземлен имот с идентифи 347 KB 22 януари 2022
13 Включва в Годишния план за работа по приватизация на общинска собственост – 2021г. и в списък на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, обект: Сграда – масивно строителство попадаща в Урегулиран поземлен имот I 345 KB 22 януари 2022
14 Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 23100.41.38 – язовир, по плана с. Драганово, общ. Горна Оряховица, с площ от 59944,00 кв.м. или 59,944 дка, публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 5193/13.09.2018г., за срок от 10 /десет/ годи 409 KB 22 януари 2022
15 Приемане на „Регионална Програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул за Община Горна Оряховица 2021-2028 г. 13,7 MB 22 януари 2022
16 Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на подземна кабелна линия за присъединяване към електропреносната мрежа на проектен ФЕЦ в кв.1 по плана на с.Янтр 2 MB 22 януари 2022
17 Приемане на Moниторингов доклад за изпълнение на План за действие на Община Горна Оряховица в изпълнение на областна стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ром 3,2 MB 22 януари 2022
18 Приемане на решение за промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, считано от 01.02.2022 г. 323 KB 22 януари 2022
19 Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец февруари 2022 г. 312 KB 22 януари 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени