15° C
Частично облачно
toggle

Дневен ред на ОбС

 Дневен ред за заседанието на 30 юли 2020г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на 30 юли 2020 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Зала I на Община Горна Оряховица при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Точка Относно Допълнителен файл
1.

Отчет за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите комисии за първото полугодие на 2020г.

Допълнителен файл
2.

Информация за административното обслужване и работа с гражданите в общинска администрация на община Горна Оряховица за периода 01.01.2020г.-30.06.2020г.                              

3.

Приемане на отчета за изпълнение на Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост за първото полугодие на 2020 г.   

4.
 

Отчет за изпълнени на строителната програма на Община Горна Оряховица, съгласно поименния списък за капиталови разходи на Община Горна Оряховица за периода 01.01.2020г.-30.06.2020г.

Допълнителен файл  
5.

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

6.

Промени в приходната и разходната част на бюджета и сметките

за средства от Европейския съюз.

Допълнителен файл   
7.

Одобряване разходите за командировки през второто

тримесечие на 2020 г. на Кмета на Общината.

Допълнителен файл 
 8.

Мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с

последиците от извънредното положение в Република България.

Допълнителен файл
9.

Питания  и отговор на питания

 
10.

Приемане на План за действие за общинските концесии в

Община Горна Оряховица за 2020 г.

Допълнителен файл
   11. 

Одобряване на пазарна оценка на поземлен имот с идентификатор 16359.514.1042, частна общинска собственост с площ от 263,00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, номер на предходен план: 1042, квартал 80, парцел II, с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул.“Георги Измирлиев“ № 3, съгласно АОС № 6582/20.07.2020г.

Допълнителен файл
12. 

Разрешаване за изготвяне на проект Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план /ПУП – ПЗ и ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните  територии с обхват поземлен имот  с идентификатор 16359.61.610, НТП – лозе, местност „Бабенец“  по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на  гр. Горна Оряховица, одобрени със заповед № РД-18-1539/31.08.2018г.  на Изпълнителния директор на АГКК.

Допълнителен файл 

Разрешаване за изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните  територии за обект: „Външно ел.захранване на хотелски комплекс”, находящ се в ПИ с идентификатор 16359.62.1065 по КККР на гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл 

14. 

Поставяне на паметна плоча в алея „Български войн” на летеца – изтребител поручик Петър Бочев във връзка със 100 години от рождението му.

15. 

Приемане на отчетите на читалищата намиращи се на територията на община Горна Оряховица.

Определяне на средищни училища на територията на община

Горна Оряховица за учебната 2020/2021 година.

17. 

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица за нов четиригодишен мандат и утвърждаване на  условия, ред и правила за нейното провеждане.

Допълнителен файл 
18. 

Определяне на представител на Община Горна Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр.Велико Търново.

Допълнителен файл 
 19. 

Предложение относно   избиране    на    общински  съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда  на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месеците август и септември 2020 г.

 
     
     
     
 

 

 
      
      
 

 

 
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2020. Всички права запазени