-2.8° C
Ледена мъгла
toggle

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Дружба” № 15
Директор, социални услуги в общността: Анелия Токмакчиева
тел.: 0618/ 2 34 28
email: anelia_7012@abv.bg

   

Същност: 
    „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на пълнолетните лица през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.

 
     Цел:
1. Гарантиране на равноправно положение на пълнолетните лица с увреждания;
2. Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия целящи социално включване на пълнолетните лица с увреждания в общността, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието; 
3. Подкрепа на пълнолетните лица с увреждания и техните семейства; 
4. Осигуряване на постоянна и качествена грижа.

 
     Услуги:
1. Здравни грижи;
2. Лечебна физкултура, рехабилитация, физиотерапия;
3. Образователни услуги и информация;
4. Социална рехабилитация; 
5. Психологическо консултиране;
6. Трудотерапия;
7. Предоставяне на храна;
8. Организиране на свободното време и личните контакти;
9. Организиран транспорт до и от Дневния център.

 
    
    Потребители:
    Пълнолетни лица с различни по вид и степен увреждания, установени с решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК.
    
    Капацитет: 
    Капацитетът на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” е 40 места.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени