2.8° C
Предимно облачно
toggle

Домашен социален патронаж

адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Мано Тодоров” № 2 
Управител, социални услуги в общността: Силвия Маркова 
тел.: 0618/ 2 02 78
email: dsp_osk@abv.bg

    Същност: 
    „Домашен социален патронаж” е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна,  поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и др.

    Цел:
     Качествено и навременно обслужване в семейна среда. Осигуряване задоволяването на основни жизнени потребности и оказване съдействие за организирането на бита, с оглед постигане на по-добро качество на живот.

    Услуги:
1. Приготвяне и доставка на храна;
2. Почасово гледане хора с увреждания и  възрастни хора;
3. Поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; 
4. Битови услуги: 
а) закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на ползвателя; 
б) заплащане на ел. енергия, вода, телефон и др. със средства на ползвателя; 
в) извършване на дребни ел. и ВиК услуги със средства на ползвателя.

     Потребители:
     Лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или поради намалена работоспособност, ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали.
     
     Капацитет: 
     Капацитетът на „Домашен социален патронаж” е 370 места.
      
     Към Домашен социален патронаж са разкрити:
 1. Обществена трапезария, предоставяща услуги за задоволяване на потребностите от храна за лица, които не могат да си я осигуряват сами, с капацитет 45 места.
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени