5° C
Слънчево
toggle

Допускане изработване на проект за изменение на ПУП

Допускане изработване на проект за изменение на ПУП, застроителни решения и други градоустройствени разработки (съгласно чл. 134, чл.135, чл. 15 и §8 от ПР на ЗУТ)

Необходими документи:
  1. Заявление по образец;
  2. Документ за собственост (копие);
  3. Предложение за проект за частично изменение на действащ ПУП
  4. Удостоверение за наследници – при наследствен имот;
  5. Квитанция за платена такса;
Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП, съобщаване на заповеди за допускане изработване на ПУП и ЧИ на ПУП, парцеларен план пореда на чл. 128, ал.1 от ЗУТ - на определено за това място в сградата на Общината, публикуване в интернет страницата на Общината и един местен вестник:
Такса: 115.00 лв.

Срок: 30 дни

Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
Такса за технически услуги – 44 80 01


 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 ЗАЯВЛЕНИЕ за изменение на подробен устройствен план.pdf 86 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени