° C
toggle

Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух проект:BG16M1OP

04.06.2019г.

„Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух по проект: BG16M1OP 002-5.002-0017 „Актуализация на Програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица“ финансиран по Оперативна програма       „Околна среда“ 2014 – 2020 г.“

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Техническа спецификация. ПРЕДМЕТ : "Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух". 3 MB
2 Решение за откриване на процедура. 2,6 MB
3 Обявление за поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 3,5 MB
4 Обявление за възложена поръчка. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 2,6 MB
5 Образци. 152 KB
6 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 95 KB
7 Документация за обществена поръчка. Публично състезание с предмет : "Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух". 12,3 MB
8 Проект - договор за възлагане на обществена поръчка за услуги. 11,2 MB
9 Решение № 1627 - прекратяване. 378 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени