1.1° C
Облачно
toggle

Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух проект:BG16M1OP I

25.06.2019г.

„Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух по проект: BG16M1OP 002-5.002-0017 „Актуализация на Програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица" финансиран по Оперативна програма „Околна среда" 2014 – 2020 г."

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Техническа спецификация. 2,6 MB
2 Решение за откриване на процедура. 2,3 MB
3 Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги. 10,8 MB
4 Обявление за поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 3,7 MB
5 Образци. 159 KB
6 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 97 KB
7 Документация за обществена поръчка. Публично състезание с предмет : "Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух". 14,2 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени