0° C
Предимно облачно
toggle

Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица - проект по ПУДООС I

,, Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица - Главен колектор II от ул. ,,Христо Смирненски ‘‘ до включване в Главен колектор III и Главен колектор III от о.т.568 до включване в Главен колектор I ’’ – етап I и етап II ’’

 

03.05.2019г.

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Образци. 155 KB
2 312 KB
3 Работен проект. Обект : "Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица - главен колектор II от ул."Христо Смирненски" до включване в гладен колектор III и главен колектор III от о.т.568 до включване в главен колектор I. Част : Геодезия. 13,6 MB
4 Решение за откриване на процедура. 1,5 MB
5 Обявление за поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 3,1 MB
6 Документация за обществена поръчка. Публично състезание с предмет : "Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица". 5,9 MB
7 Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица - проект по ПУДООС. 709 KB
8 Проект на договор - образец. 4,3 MB
9 Работен проект. Част : отводняване. Обект : "Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица - Главен колектор II от ул."Христо Смирненски" до включване в главен колектор III главен колектор III от о.т.568 до включване в главен колектор I. 13,2 MB
10 Работен проект. Част : пътни работи. Обект : "Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица - Главен колектор II от ул."Христо Смирненски" до включване в главен колектор III главен колектор III от о.т.568 до включване в главен колектор I. 16 MB
11 Разяснение относно обществена поръчка с предмет : "Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица" - етап I и етап II. 269 KB
12 Разяснение относно обществена поръчка с предмет : "Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица" - етап I и етап II. 353 KB
13 Протокол № 1 - некоректно декларирани или липсващи обстоятелства в ЕЕДОП. 1,6 MB
14 Съобщение на основание чл.57, ал.3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки ОТНОСНО : Публично състезание с предмет : "Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица". 249 KB
15 Протокол № 2 - допълнително представени документи изискани с Протокол № 1 и Техническото предложение на участниците. 777 KB
16 Протокол № 3 - ценови предложения на допуснатите участници в публично състезание. 1 MB
17 Протокол - резултати от работа на комисия назначена със Заповед №1586/03.06.2019 г. на Кмета на Община Горна Оряховица. 3,3 MB
18 Решение № 2085/12.07.2019 г. - изпълнител на обществена поръчка. 744 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени