2.8° C
Предимно облачно
toggle

Кризисен център - гр. Горна Оряховица

                                                              No description available.
Кризисен център – гр. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Баба Пантелейца“ № 1
Управител: Росица Иванова
Тел. : 0879225317
Дежурен телефон: 0879104243 – 24 часа
Email: crisis-center@g-oryahovica.bg
Същност:
     Кризисен център – гр. Горна Оряховица предоставя комплекс от социални услуги на лица, пострадали от домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация (възрастни лица и родители с деца и членове на семействата им), за срок до 6 месеца, насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, консултиране и/или социално-психологическа помощ.
 
Цел:
Насърчаване на социалното включване и защита на лица, жертви на домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация – възрастни лица и родители с деца и членове на семействата им и развитие сферата на социалните услуги в община Горна Оряховица.
 
Услуги:
  1. -  Общодостъпни социални услуги – информиране, консултирани и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок, не по - дълъг от два месеца;
  2. -  Специализирани социални услуги – информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, обучения за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и осигуряване на подслон.
 Потребители:
   Възрастни лица и родители с деца и членове на техните семейства, жертви на домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация.
 
Капацитет:
Капацитетът на социалната услуга „ Кризисен център – гр. Горна Оряховица” е 15 места.
 
    Социалната услуга „ Кризисен център – гр. Горна Оряховица” се предоставя по Проект BG05M9OP001-2.029-0010 „Кризисен център – гр. Горна Оряховица”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени