2.8° C
Предимно облачно
toggle

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица"- Компонент 4

02 октомври 2020
image

На 02.10.2020 г. Община Горна Оряховица сключи Допълнително споразумение към Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0056-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”, относно финансиране и изпълнение на Проект № BG05M9OP001-2.103-0053-С01  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- община Горна Оряховица”- Компонент 4.
Целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.
 
Основните дейности са предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги: Дейността усъвършенства и подобрява достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в институционален тип грижи. Патронажната грижа допринася за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства. Чрез нея ще се осигури мрежа от услуги в домашна среда, която ще подобри възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора. Дейността ще изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.
 
В изпълнение на дейностите по проекта ще продължи предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги на лица от следните целеви групи:
- Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
- Лица с увреждания и техните семейства.
 
Продължителността на дейностите по Компонент 4 е шест месеца и обхваща периода от 02.10.2020 г. до 02.04.2021 г.
Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 118 661,76 лв., в т.ч. разходи ЕСФ на стойност 100 862.50 лв. и 17 799.26 лв. национално съфинансиране.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 4”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103-0053-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


Image result for развитие на човешките ресурси

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени