2.8° C
Предимно облачно
toggle

121 потребители от община Горна Оряховица ще се възползват от социалната услуга „Асистентска подкрепа“ от февруари 2021 г.

30 декември 2020
image

121 потребители от община Горна Оряховица ще могат да се възползват от социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Това стана възможно, след като Общината получи заповед за предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане за разкриване на новата социална услуга.
През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги, настъпи съществена промяна. Влязоха в сила Закон за социалните услуги и Правилник за прилагането му, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Именно в този Закон, като нов вид социална услуга, която е държавно делегирана дейност, е посочена „Асистентска подкрепа“. Това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

  • самообслужване;
  • движение и придвижване;
  • промяна и поддържане на позицията на тялото;
  • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
  • комуникация.
Асистентската подкрепа ще се предоставя на:
            – лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
            – деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от общината. Предоставянето на асистентската подкрепа ще се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.
Новата социална услуга ще стартира от 1 февруари 2021 г. За да не оставим без грижи потребителите от общината, които са в тежко състояние, до започването на новата услуга дейностите по предоставянето й ще се извършват от служители на общинска администрация и доброволците, коментира кметът инж. Добромир Добрев.
Предстои Общински съвет Горна Оряховица да вземе решение, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена новата социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност.
Приемът на документи за потребители и социални асистенти ще стартира в началото на януари 2021 г.
Към настоящия момент Община Горна Оряховица предоставя почасово социално-здравни услуги в домашна среда по пет направления, като обхваща над 500 лица с увреждания и възрастни хора с ограничения и невъзможност за самообслужване.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени