2.8° C
Предимно облачно
toggle

До 28 ноември могат да се регистрират кладенците в Басейнова дирекция

26 октомври 2022
image

До 28 ноември 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция. За регион Велико Търново, това е Басейнова дирекция „Дунавски район“: На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:
Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения се подават по удобен за заявителя начин:
-чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
-чрез Система за сигурно електронно връчване с линк за достъп тук.
-лично, на Гишето за административно обслужване на БДДР на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60.
Заявления могат да се подават и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. За кладенци с местонахождение Горна Оряховица, заявленията се подават в деловодството на Информационния център в Общината. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.
 Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.
 За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности на гражданите се подава заявление Образец РГ2
 За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление Образец РС1.
 Редът и начинът за регистрация но нови водовземни съоръжения не се променя.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заявление - Образец РС1 53 KB
2 Заявление - Образец РГ2 52 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени