2.8° C
Предимно облачно
toggle

Избор на членове на Съвет на децата

01 януари 1970
image

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата, кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.
Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата. Първият класиран е титуляр за съответната област, а вторият класиран е заместник на титуляра в Съвета. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.
Община Горна Оряховица стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години.
По този начин се дава увереност на младите хора и децата от община Горна Оряховица, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.
Община Горна Оряховица отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва:
Всяко дете, кандидатстващо по направления: А. членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; Б. представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; В. представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца; Г. индивидуални кандидатури.
Ролята на детето е представителна. Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Горна Оряховица.
Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.
2
Забележка: При кандидатстване по направление А, Б или В към формуляра за кандидатстване се прикрепя протокол или друг официален документ, доказващ решение на организацията, от който е видно, че детето е номинирано.
Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:
 Активност;
 Креативност;
 Толерантност;
 Ангажираност към обща кауза;
 Умения за участие в дискусии;
 Ориентираност към резултати;
 Организаторски умения;
 Умения да мотивира и обединява деца от областта;
 Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа);
 Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
- Детето да е поучило международна закрила;
- Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.
До
Документите кументите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в се подават в ООбщина бщина Горна ОряховицаГорна Оряховица в срок в срок от от 2266 мартмарт до до 2244 май 20май 202424 г.г.,, всеки работен ден всеки работен ден отот 8.08.00 часа 0 часа до до 17.00 часа17.00 часа,, в сградата на Общинска администрация в сградата на Общинска администрация –– Горна ОряховицаГорна Оряховица, пл., пл. „„Георги Георги Измирлиев“Измирлиев“ №№ 5,5, Център за Център за информационно, административно обслужване и други информационно, административно обслужване и други услуги услуги зза граждани (ЦИа граждани (ЦИАОДУАОДУГ) Г) или на официалната електронна пощаили на официалната електронна поща на Община Горна Оряховицана Община Горна Оряховица obshtina@g-oryahovica.org. Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на официална интернет-страница на Община Горна Оряховица www.g-oryahovica.bg.
З
За контакта контактии::
Ивелина Върбанова
Ивелина Върбанова –– Ст. специалист „Образование, здравеопазване и ЕИВ“Ст. специалист „Образование, здравеопазване и ЕИВ“,,
тел.
тел. за контакт: за контакт: 088 28 27088 28 27 778778

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени