2.8° C
Предимно облачно
toggle

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни набира обществени възпитатели

12 август 2021
image

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ОБЯВЯВА
На основание чл. 40 и чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, МКБППМН при Община Горна Оряховица набира кандидати за девет /9/ броя обществени възпитатели.
1. Предмет на дейност:
 • Осъществяване на корекционно-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни лица с противообществени прояви и престъпления;
 • Корекционно-възпитателна работа с непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;
 • Корекционно - възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, чиито престой във възпитателно училище-интернат и социално педагогически интернат е прекратен;
 • Корекционно-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни поставени под възпитателен надзор по реда на чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН;
 • Работа с малолетни и непълнолетни, за които съществува опасност за тяхното развитие и възпитание;
 • Работа по превенция на отпадането от училище;
 • Провеждане лекции, беседи и дискусии по проблемите на превенция на агресията, насилието и зависимостите, както и консултации с родители и деца. 
2. Изисквания за обществен възпитател:
 • Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави;
 • Да не са осъждани;
 • Да притежават необходимата квалификация /юрист, педагог, психолог, социален работник или други с педагогическа подготовка/, както и опит, умения и комуникативност при работа с деца;
 • Да се ползват с висок морал и добро име в обществото;
 • Да не участват в общности с асоциална насоченост;
 • Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно-възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН;
 • Да имат познания за съвременните особености и характеристики на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.
 • Да разполагат с достатъчно време, за да изпълняват задълженията си по ЗБППМН. 
 3. Необходими документи за кандидатстване:
 1. Автобиография;
 2. Копие от диплома за завършено висше образование;
 3. Декларация (по образец);
 4. Заявление (по образец);
 5. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец).
 4. Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
5. Материалното стимулиране на обществените възпитатели е съгласно Наредба №2 /07.07.1999 г., обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм., бр. 20 от 2001 г., бр. 110 от 2003 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 9 от 2009 г. и бр. 9 от 02.02.2021 г../ издадена от Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет.
6. Срок за подаване на документи до 17.09.2021г. (петък) в деловодството на Общината - гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 5 или на имейл: 
vrangov@g-oryahovica.bg 
7.  Подборът на обществените възпитатели ще премине в два етапа*:
I-ви етап - Разглеждане на документите на кандидатите и обявяване на допуснатите до следващия етап;
II-ри етап – Събеседване с допуснатите кандидати до втория етап от конкурса.
*Всеки кандидат подал документи ще получи информация относно отхвърляне на молбата му или допускане до следващ етап на посочената от него електронна поща.
Кандидатите, допуснати до II-ри етап ще бъдат уведомени поне 2 (два) дни предварително за датата на събеседването.

Забележка:
Декларациите и заявлението могат да бъдат изтеглени от сайта на Общината от секция "Обяви"
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени