2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица и МОСВ подписаха договора по проекта за подобряване на въздуха

15 декември 2021
image

Общината и МОСВ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. Общата му стойност е 8 387 770 лв., като 85 % са от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а 15 % са от републиканския бюджет. Реализирането на този проект ще допринесе за подобряване на качеството на атмосферния въздух в общината, чрез намаляване на наднормените нива на фини прахови частици от битовото отопление, тъй като те са един от основните източници на замърсяването му.
Проектът ще се изпълнява на два етапа, като дейностите по него трябва да приключат до края на декември 2023 г.
През първия етап ще се извършат всички подготвителни дейности, необходими за изпълнение на инвестицията. Ще се проведе проучване на нагласите сред жителите, които се отопляват на твърдо гориво за подмяна на използваните от тях отоплителни уреди. Предвижда се обучителна кампания сред населението за възможностите за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво, като ще се разясняват възможните алтернативни форми за отопление и условията за включване на желаещите в схемата за подмяна. Ще бъдат изготвени анализи, критерии и механизми за приоритизация на домакинствата по квартали. Чрез посещения на място в домакинствата ще се обследват реалните технически параметри с оглед подмяна на устройствата. Първият етап ще приключи с изготвяне на цялостна визия за подхода, който общината ще приложи за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво.
В момента се провеждат две обществени поръчки. Едната е за избор на външен екип за управление на проекта, а другата е за избор на фирма за техническата помощ.
Същинската подмяна на уредите ще започне през втория етап, като се очаква това да се случи преди началото на следващия отоплителен сезон. По време на този етап ще се проведе процедура за избор на изпълнител и ще се извърши демонтаж на използваните отоплителни устройства и доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи съобразно приетите параметри. Домакинствата ще имат възможност да избират между устройства на пелети, газ или ток. Подмяната на старите печки ще бъде абсолютно безплатна за гражданите, като те обаче ще трябва да предадат старите уреди за рециклиране и да гарантират, че поне пет години няма да променят начина на отопление на домовете си.
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени