2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица разработи и подаде три концепции за Интегрирани териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

04 октомври 2023
image

Община Горна Оряховица подготви и подаде три концепции за интегрирани териториални инвестиции в рамките на открита процедура BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Две от тях са комбинирани.
Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на съответния регион за планиране от ниво 2.
Първата концепция е „Интегрирана междусекторна система, основана на икономически растеж, знания и транспортна свързаност“. Комбинираната концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Горна Оряховица (КИТИ) , включва в себе си проектни идеи и дейности, които са взаимосвързани помежду си и служат за осъществяване на целите на концепцията на Общината и конкретните цели и приоритети на ИТСР за Северен централен регион (СЦР).
За реализацията на КИТИ е сключено Споразумение за партньорство между Община Горна Оряховица, АПИ, ДП “НКЖИ“, Индустриален парк „Ряховец“ ЕАД, „Континвест“ ООД, „Захарни заводи“ АД, ПГХТ „Проф. Д-р Асен Златаров“, със асоцииран партньор „Захар“ ЕАД. Водеща организация е Община Горна Оряховица.
КИТИ е насочена към развитие на Северна и Източна промишлени зони на гр. Горна Оряховица, като включва дейности, за които ще се търси финансиране от оперативните програми.
При одобрение на Концепцията, всеки партньор ще трябва да кандидатства с проектно предложение за реализиране на дейностите съгласно подписаното Споразумение за партньорство.
Втората концепция е „Интегриран междусекторен модел, свързващ източната част на Община Горна Оряховица с градския център, чрез прилагане на интегриран екосистемен подход чрез транспортната и техническа свързаност, бизнес и предприемаческа екосистема и здравно - социална екосистема“. Нейната цел е интегрирано и устойчиво развитие на територията на община Горна Оряховица, включващо последователност и синергийни конкретни действия в областта на транспортната свързаност, бизнеса, социалните дейности и здравеопазване. Тя ще се реализира посредством идеи и дейности, които са взаимосвързани помежду си и служат за осъществяване на целите на концепцията на Община Горна Оряховица и конкретните цели и приоритети на ИТСР за Северен централен регион. Проектните идеи, заложени в концепцията са в секторите на икономиката, транспортната свързаност, социалните услуги и здравеопазването.
Реализирането на заложените проектни идеи в концепцията ще се извършва в партньорство със заинтересовани страни: Община Горна Оряховица, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, Сдружение „Център Мария“, ДК „НКЖИ“, „Общински пазари“ ЕООД, „ЕСЛенд“ ООД гр. София. За реализацията на КИТИ е сключено Споразумение за партньорство. КИТИ е насочена към развитие на източната територия на община, която се явява функционална връзка между населените места Писарево, Върбица, Горски долен Тръмбеш с гр. Горна Оряховица, като включва сдейности, за които ще се търси финансиране от оперативните програми.
Водещ партньор в комбинираната КИТИ е Община Горна Оряховица.
Третата концепция е „Намаляване на замърсяването на въздуха в община Горна Оряховица, чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда“. Тя е в съответствие със заложените мерки в действащата общинска Програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица. За намаляване на емисиите от транспорта, в плана за действие към програмата са заложени краткосрочни и дългосрочни мерки за благоустройство и озеленяване на крайпътните и междублоковите пространства, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“ с цел защита от прах и газове и недопускане влошаване състоянието на зелените площи. За посочените мерки в програмата е предвидено финансиране със средства на Община Горна Оряховица и средства от Европейски фондове. Дейностите предвидени в концепцията включват: изготвяне на предварително проучване и подготовка на консолидирана документация за доказване на климатична устойчивост и подготовка на проектно предложение;  подбор на подходящи територии и растителни видове и изграждане на зелена инфраструктура и поливни системи.
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени