2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица започва процедура за избор на членове на Съвета на децата

06 април 2023
image

ПОКАНА
за участие в процедура
за избор на членове на Съвет на децата  
 
                 Уважаеми госпожи и господа, 
                 Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, който работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
                 Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата, кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.
Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата. Първият класиран е титуляр за съответната област, а вторият класиран е заместник на титуляра в Съвета. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво. 
                  Община Горна Оряховица стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години.
По този начин се дава увереност на младите хора и децата от община Горна Оряховица, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата. 
                   Община Горна Оряховица отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва: 
        А. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
        Б. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
        В. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;
        Г. Индивидуални кандидатури.         
Кандидатите за членовете на Съвета трябва  да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:
 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажираност към обща кауза;
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Организаторски умения;
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата на областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа);
 • Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания: детето да е поучило международна закрила; детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Ролята на детето е представителна. Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Горна Оряховица.
Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.
Всяко дете, кандидатстващо по направления: 
       А. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
       Б. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
       В. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;
представя и решение на организацията (протокол или друг официален документ), от който е видно, че детето е официално номинирано.        
Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Горна Оряховица в срок от 07 април до 24 май 2023 г., всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5, Център за информационно, административно обслужване и други услуги за граждани (ЦИАОДУГ) или на официалната електронна поща на Община Горна Оряховица obshtina@g-oryahovica.bg
Цялата документация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани в прикачените файлове.
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Мотивационно писмо 26 KB
2 Формуляр за кандидатстване 26 KB
3 Процедура за избор на членове за Съвет на децата 2,7 MB
4 Покана за участие в процедурата 263 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени