2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица започва работа по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

16 март 2020
image

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнение на Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, Общинска администрация Горна Оряховица съобщава, че от 16.03.2020 г. възобновява приема на заявления от желаещи кандидат- потребители да ползват социалната услуга „Грижа в домашна среда” 
Заявление- декларация по образец се подава лично или чрез пълномощник в сградата на Община Горна Оряховица, на адрес: пл. „Георги Измирлиев” №5, „Център за информационно и административно обслужване”  всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. 
Относно съставните населени места на общината, кандидат- потребителите могат да търсят съдействие от служителите в съответните кметства. 
ВАЖНО:
 
Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат хора:
- с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
- на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.
За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:
- са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
- живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
- са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).
Лицата над 65 години могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:
месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
да не са включени в механизма лична помощ;
да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заявление по програмата 30 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени