2.8° C
Предимно облачно
toggle

Общината обявява подбор за длъжността "Домашен санитар" по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Горна Оряховица"

06 април 2020
image

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
 

О Б Я В Я В А М   П О Д Б О Р
за заемане на длъжност  по Проект  BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”, както следва: 
  1. Домашен санитар - 1 лицe на пълен работен ден, на срочен трудов договор; 
Изисквания за заеманата длъжност:
    -  Образование – минимум средно образование.
    - Опит в работа по проекти и опит в работа с хора с увреждания и хора над 65 години, с ограничения или невъзможност за самообслужване ще се счита за предимство.
 
 Необходими документи:
1.Заявление по образец;  
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография;
4.Копие от диплома за завършено образование;
5.Декларация Приложение № 2;
6.Копие от трудова или осигурителна книжка;
 
Кратко описание на длъжността:
- предоставя социалната услуга „Домашен санитар” в дома на потребителя, съобразно договора и индивидуалния му план.
- помагат на потребителите за определяне и оценяване на обществените ресурси от социална, медицинска и финансова помощ, транспорт, оказват помощ при придвижване, всекидневни грижи и други услуги.
- извършват административни услуги.
- извършват придружаване до различни институции;
- извършват помощ в домакинството и възникнали в процеса на предоставена грижа и подкрепа други дейности, които не са планирани /в това число индивидуалния план се актуализира/.
- поддържат връзка с личния лекар;
- осигуряват достъп до здравни услуги;
- помагат на потребителите при поддържане на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата и други, в съответствие с индивидуалния план на услуги;
 
Място и срок на подаване на документите:
Документите на кандидата  за длъжността: Домашен санитар по Проект  BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица” ще се приемат в Информационен център на Община Горна Оряховица  в периода 06.04.2020г. - 10.04.2020г. включително в работни дни от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа. 
 
инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заявление 492 KB
2 Декларация 378 KB
3 Обявление 1,1 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени