2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявление за подбор за заемане на длъжност по проект за патронажна грижа

16 декември 2019
image

О Б Я В Л Е Н И Е
 
       Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 О Б Я В Я В А М   П О Д Б О Р
за заемане на длъжност  по Проект  BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”, както следва: 
  1. Домашни санитари - 1 лицe на пълен работен ден, на срочен трудов договор;
  2. Изисквания за заеманата длъжност:
    -  Образование – минимум средно образование.
    - Опит в работа по проекти и опит в работа с хора с увреждания и хора над 65 години, с ограничения или невъзможност за самообслужване ще се счита за предимство. 
 Необходими документи:
1.Заявление по образец;  
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография;
4.Копие от диплома за завършено образование;
5.Декларация Приложение № 2;
6.Копие от трудова или осигурителна книжка; 
Кратко описание на длъжността:
- предоставя социалната услуга „Домашен санитар” в дома на потребителя, съобразно договора и индивидуалния му план.
- помагат на потребителите за определяне и оценяване на обществените ресурси от социална, медицинска и финансова помощ, транспорт, оказват помощ при придвижване, всекидневни грижи и други услуги.
- извършват административни услуги.
- извършват придружаване до различни институции;
- извършват помощ в домакинството и възникнали в процеса на предоставена грижа и подкрепа други дейности, които не са планирани /в това число индивидуалния план се актуализира/.
- поддържат връзка с личния лекар;
- осигуряват достъп до здравни услуги;
- помагат на потребителите при поддържане на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата и други, в съответствие с индивидуалния план на услуги; 
Място и срок на подаване на документите:
Документите на кандидатите  за длъжността: Домашни санитари по Проект  BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица” ще се приемат в помещение в двора на Община Горна Оряховица  /Туристически център/ в периода 17.12.2019г. -  20.12.2019г. включително в работни дни от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа.
 
инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица
 

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени