2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявление за подбор за заемане на длъжност "Сътрудник социални дейности" по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица"

13 юли 2020
image

О Б Я В Л Е Н И Е 
       Във връзка с изпълнението  на Проект BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
О Б Я В Я В А М   П О Д Б О Р
за заемане на длъжността:
  1. Сътрудник, социални дейности по Проект  BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица” – 1 работно място на срочен трудов договор. 
Изисквания за заеманата длъжност:
  1. Образование – минимум средно.
  2. Условия за стаж по специалността – предимство.
  3. Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции. 
 Необходими документи:
1.Заявление по образец;  
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография;
4.Копие от диплома за завършено образование;
5.Декларация Приложение № 2;
6.Копие от трудова или осигурителна книжка;
 
Кратко описание на длъжността:
Сътрудник, социални дейности – осъществява връзката между наетите лица и потребителите, изготвя и одобрява графици за предоставяне на услуги, изготвя индивидуален план за услуги съвместно с потребителя и мултидисциплинарния екип и ги актуализира. Изготвя оценка на потребностите на потребителите. 
Място и срок на подаване на документите:
Документите на кандидатите  за длъжността: Сътрудник, социални дейности по Проект  BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица” Компонент 2 ще се приемат в Информационен център на Община Горна Оряховица в периода 13.07.2020г. - 17.07.2020г. включително. 
 
ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Декларация - Приложение №2 за кандидатите за работа по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица" 412 KB
2 Заявление за постъпване на работа по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица" 524 KB
3 Обявление за подбор за заемане на длъжност "Сътрудник социални дейности" по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица" 751 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени