2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявление за прием на потребители по BG05M9OP001-2.103 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4"

02 октомври 2020
image

О Б Я В Л Е Н И Е 
       Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  
О Б Я В Я В А М   
ПРИЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 
по Процедура BG05M9OP001-2.103  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“.  
Целева група:
    -  възрастни хора навършили 66 години или лица с увреждания, включително с хронични заболявания на територията на община Горна Оряховица. 
 Необходими документи:
1.Заявление по образец;  
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
4. Медицински протокол на ЛКК (копие);
5. Други медицински документи – актуална етапна епикриза, епикриза и др. (копие);
6. Други документи. 
Място и срок на подаване на документите:
Документите на кандидат - потребители  по Процедура BG05M9OP001-2.103  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ ще се приемат в Информационен център на Община Горна Оряховица  в периода 02.10.2020г.-09.10.2020г. включително в работни дни от 08:00 часа до 17:00 часа.
  
инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заявление към обявлението за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект "Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4" 1,2 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени