2.8° C
Предимно облачно
toggle

Подписан е договорът по проект "По-добра паркова среда в гр. Горна Оряховица”

10 юли 2020
image

Проект BG16RFOP001-1.027-0008-C01
„По-добра паркова среда в гр. Горна Оряховица”
 
Обща стойност:  1 473 685,56 лв.,/БФП/ Безвъзмездна финансова помощ от които:
1 252 632,73 лв. - 85% от Европейския фонд за регионално развитие;
221 052,83 лв. - 15% Национално съфинансиране.
 
Кратко описание на проекта:
Реконструкцията на парк “Градска градина“ ще спомогне за       удовлетворяване на нуждите на целевите групи, преките бенефициенти и косвените бенефициенти-около 60 000 човека за привлекателна, модернизирана, достъпна и безопасна градска среда в Зоната с публични функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица.  С реализацията на проектното предложение ще се осигури една привлекателна, модерна, достъпна, безопасна и щадяща околната среда градска инфраструктура, превръщайки Зоната с публични функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица в една конкурентноспособна , привлекателна за живеене, работа и отдих територия на града. Времетраенето на проекта се предвижда да бъде 30 месеца.
Обща цел: Да се подобри качеството на живот, да се подобри привлекателността и конкурентоспособността на Зоната с публични функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица, и града като цяло.
 
Специфични цели: 
  • Да се подобри и облагороди физическата среда на парк „Градска градина“;
  • Да се осигури равен достъп на лицата в неравностойно положение до парк „Градска градина“;
  • Да се насърчи социалното включване на лицата в неравностойно положение;
  • Да се повиши безопасността и сигурността на жителите и гостите на гр. Горна Оряховица, които посещават или преминават през парк „Градска градина“;
  • Да се подобри екологичната среда в Зоната с публични функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица. 
Дейности:
  • Дейност по организация и управление на проекта..
  •    Мерки за информация и публичност.
  •    Извършване на строително-монтажни работи.
  •    Упражняване на авторски и строителен надзор.
  •    Одит. 
Очаквани резултати:
Реконструиран парк „Градска градина“  с по-привлекателна, модерна, достъпна, безопасна и щадяща околната среда градска инфраструктура, превръщайки Зоната с публични функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица в една конкурентноспособна, привлекателна за живеене, работа и отдих територия на града.
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за проект „По-добра паркова среда в гр. Горна Оряховица” 342 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени