2.8° C
Предимно облачно
toggle

Подписан е договорът за създаване на Кризисен център в Горна Оряховица

04 септември 2020
image

Проект BG16RFOP001-1.027-0007-C01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица”
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
www.eufunds.bg
 
 
Проект BG16RFOP001-1.027-0007-C01
                   „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица”   
 
Обща стойност:  1 565 824,18 лв., в т. ч.:
   1 323 472,73 лв., съставляващи 85 % от безвъзмездна финансова помощ, съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие;
    233 554,00 лв., съставляващи 15 % от безвъзмездна финансова помощ, съфинансиране от националния бюджет;
                                      8 797,45 лв., съфинансиране от Община Горна Оряховица. 
Обща цел:  Социално приобщаване и удовлетворяване на потребностите от социални услуги на най-уязвимите лица от общността, по-добри условия за живот за всички жители на града и общината и развитие на сферата на социалните услуги. 
Специфични цели: 
  •  Да се удовлетвори потребността на 15 уязвими лица от социалната услуга в общността от резидентен тип – Кризисен център;
  •   Да се осигури подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социалната услуга в общността от резидентен тип – Кризисен център - за 15 лица жертви на насилие.
Дейности:
  • Преустройство на сграда за създаване на кризисен център за лица жертви на насилие;
  •    Упражняване на авторски и строителен надзор;
  •    Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане. 
Очакван резултат: Оборудван и обзаведен кризисен център с капацитет 15 лица. 
Продължителност на проекта: 30 месеца. 
Екип за изпълнение на проекта: ръководител проект,
специалист „Инвеститорски контрол”,
специалист „Обществени поръчки”,
технически сътрудник и счетоводител. 
 
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0007-C01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за проект "Създаване на Кризисен център в Горна Оряховица" 336 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени