2.8° C
Предимно облачно
toggle

Представен бе финалният вариант на Плана за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г

15 април 2022
image

На 14.04.2022 г. (четвъртък) от 13:30 часа в Зала № 1 на Община Горна Оряховица се проведе обществено обсъждане, на което беше представен финален вариант на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. (ПИРО). По време на общественото обсъждане бяха представени изготвеният проект на План за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица за периода 2021 – 2027 г., който е със следното съдържание:
Анализ на икономическото и социалното развитие на Община Горна Оряховица;
Визия, Цели, Приоритети и Мерки;
Комуникационна стратегия;
Зони за прилагане на интегриран подход
Програма за реализация на ПИРО;
Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране на климатичните промени и за намаляване риска от бедствия;
Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;
Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана и индикатори.
Планът за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. (ПИРО) определя средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Горна Оряховица, отчитайки специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за периода 2021 – 2027 (ИТСР). Като водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.
Предстои Планът за интегрирано развитие на общината де се обсъжда и приеме от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени