2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои финално обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица

11 март 2022
image

ПОКАНА
за участие в обществено обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. (ПИРО)
Уважаеми дами и господа,
На 14.04.2022 г. (четвъртък) от 13:30 часа в Заседателна зала на Община Горна Оряховица ще се проведе обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. (ПИРО)
Плановете за интегрирано развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
Планът за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. (ПИРО)  ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Горна Оряховица, отчитайки специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за периода 2021 – 2027 (ИТСР).
По време на общественото обсъждане ще бъде представен изготвеният проект на План за интегрирано развитие на  на Община Горна Оряховица за периода 2021 – 2027 г., който е със следното съдържание:
  • Анализ на икономическото и социалното развитие на Община Горна Оряховица;
  • Визия, Цели, Приоритети и Мерки;
  • Комуникационна стратегия;
  • Зони за прилагане на интегриран подход
  • Програма за реализация на ПИРО;
  • Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране на кличатичните промени и за намаляване риска от бедствия;
  • Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;
  • Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана и индикатори;
 
Предварителен проект на частите на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. (ПИРО) е достъпен на интернет страницата на Община Горна Оряховица  https://www.g-oryahovica.bg/piro-gorna-oryahovitsa
 
Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.
 
В тази връзка, Общинска администрация – Горна Оряховица отправя покана за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ
 
Важно!!! При промяна на епидемичната обстановка, общественото обсъждане ще се проведе чрез платформа zoom, като предварително ще бъде публикувана информация за това

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Покана за финално обществено обсъждане на ПИРО 425 KB
2 План за интегрирано развитие на общината 7,1 MB
3 Описание на предвидените мерки и дейности в Програмата за реализация на ПИРО 646 KB
4 Индикативна финансова таблица 135 KB
5 Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО 256 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени