2.8° C
Предимно облачно
toggle

Предстои официална церемония "Първа копка" за стартиране на проект "Създаване на кризисен център гр. Горна Оряховица"

18 декември 2020
image

Проект BG16RFOP001-1.027-0007-C01
„Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица”
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
www.eufunds.bg
 
Община Горна Оряховица организира официална церемония „Първа копка“ за стартиране дейностите на проект № BG16RFOP001-1.027-0007-C01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица. Официалната церемония ще се проведе на 23.12.2020 г., от 11,00 часа в гр. Горна Оряховица, ул. „Странджа“ (зад сградата на бившия СУПЦ)
 
Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.027-0007-С01 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за официална церемония "Първа копка" 344 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени