2.8° C
Предимно облачно
toggle

Препоръки, свързани с работата на администрацията при работа в условията на covid-19

15 март 2020
image

Във връзка с обявеното извънредно положение за ограничаване разпространението на covid-19 на територията на страната, в Община Горна Оряховица се предприемат следните мерки:

 1. При необходимост от административни услуги на гражданите и бизнеса се препоръчва използването на системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.
Електронните услуги, които предоставя Община горна Оряховица са следните:
 • Издаване на удостоверение за наследници
 • Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 • Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
 • Издаване на удостоверение за семейно положение
 • Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 • Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 • Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 • Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 • Издаване на препис-извлечения от съставени актове
 • Издаване на удостоверение за търпимост
 • Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 • Издаване на скица за недвижим имот
 • Издаване на разрешение за строеж след одобрен и оценен инвестиционен проект по чл.143, 144, 145 и 148 от ЗУТ
 • Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
 • Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
 • Удостоверение за осигурителен доход - УП-2
 • Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3
 1. Заявяването на административни услуги може да се извърши чрез изпращане на заявление по електронната поща на Общината obshtina@g-oryahovica.org и след заплащане на услугата по банков път на сметката на Община Горна Оряховица:
 Банкова сметка на Община Горна Оряховица:
„Първа инвестиционна банка“ АД
код BIC: FINVBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG45 FINV 9150 8416 8037 76

Кодове за вид плащане:
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – 44 40 00
Приходи от наеми на имущество – 44 41 00
Приходи от наеми на земя – 44 42 00
Дивидент – 44 48 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната – 44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина – 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи – 44 55 00
Приходи от продажби на земя – 44 56 00
Приходи от концесии – 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия – 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи – 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети – 44 65 00
Други неданъчни приходи – 44 70 00
Такси за технически услуги – 44 80 01
Такси за административни услуги – 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. - 44 80 08
Туристически такси – 44 80 12
Такси за притежаване на куче – 44 80 13
Други общински такси – 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда – 44 80 81 
 1. При заявяване на услугата, гражданите трябва задължително да посочат начина, по който желаят да получат документа и телефон за връзка.
 
Телефон за повече информация: 0882 165 369
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Препоръки на Националния щаб 1021 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени