2.8° C
Предимно облачно
toggle

Продължава набирането на заявления за предоставяне на услугата „Топъл обяд“

18 октомври 2022
image

Община Горна Оряховица продължава да набира потребители по проект "Топъл обяд в община Горна Оряховица", Операция BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, на най- нуждаещите се лица.
Дейностите по приготвяне и предоставяне на топъл обяд, (вкл. супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт) са предназначени за лица, включително многочленни семейства с деца, с настоящ адрес на територията на община Горна Оряховица.
1. Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на лица от целевите групи, посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1 от
2. Документи за кандидатстване:

  1. Заявление-декларация /по образец/;
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец)
  3. Документ за самоличност на лицето или настойника/попечителя (за справка).
  4. Копие на ТЕЛК/НЕЛК (при наличие).
Заявление за получаване на топъл обяд от проекта се подава до Кмета на Община Горна Оряховица в сградата на Общинска администрация на Община Горна Оряховица, на адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев" № 5, партерен етаж, в работните дни от 08.00 ч. до 17.00 ч.
Всяко подадено заявление подлежи на проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ –Горна Оряховица за принадлежност към допустимите целеви групи.
Телефони за допълнителна информация: 0879 115635, 0882 165368.
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Декларация за съгласие 37 KB
2 Заявление - декларация 92 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени