2.8° C
Предимно облачно
toggle

Разрешава се провеждането на колективни и индивидуални спортни мероприятия със състезателен характер пред публика

04 юни 2020
image

З А П О В Е Д

№ 1810
гр. Горна Оряховица, 04.06.2020г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, както и със Заповед № РД-01-302/03.06.2020г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано до 14 юни 2020г.: 
  1. Не се разрешават посещения в дискотеки.
2. Разрешават се посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, в т.ч. и тези в търговски центрове тип МОЛ, барове, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар, при условията на т. 10 и съгласно указанията на ресорните министри.
    3. Преустановяват се присъствените учебните занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти, специализанти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  Изключение от забраната се допуска по отношение на:
  • присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 година, както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020-2021г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи, директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;
  • присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 10 и съобразно указанията на ресорните министри.
4. Разрешават се всички извънкласни занимания, в т.ч. занимални, клубове, детски центрове и други, при условията на т. 10 и съобразно указанията на ресорните министри.
5. Считано от 05.06.2020г. се разрешава провеждане на първенството за първа и втора професионална футболна лига, с публика  при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 2 седалки.
Допускат се колективни и индивидуални спортни занимания във фитнес центрове и зали, без състезателен характер, без ограничения на заетост на местата и брой спортуващи на кв.м.
Считано от 10.06.2020г. се разрешават колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови  групи, на открито, с публика, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 2 седалки или при спазване на дистанция 1,5 м.
Считано от 15.06.2020г. се разрешават колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на закрито, с публика, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 2 седалки.
Допускат се колективни и индивидуални спортни занимания за всички възрастови групи и в самостоятелни плувни комплекси и басейни.
Спортните дейности, които не са забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, при условията на т. 10 и съобразно указанията на ресорните министри.
6. Считано от 30.05.2020г. се разрешава провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия при заетост на местата до 30% от общия им капацитет при условията на т. 10 и съобразно указанията на ресорните министри.
7. Считано от 26.05.2020г. се разрешават културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други), при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за  груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ при условията на т. 10 и съобразно указанията на ресорните министри.
      8. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
     9. Определя се часови диапазон от 8:30 до 10:30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
10. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването.
11. Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида, пенсионерски и читалищни клубове и клуб „Българско войнство“.
12. Дейностите на  Дневните центрове за деца и възрастни, Приюта за бездомни лица и Центъра за обществена подкрепа, Защитеното жилище на територията на гр. Горна Оряховица да се осъществяват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите.
    13. Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
     14. Да се провежда ежедневна дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки,.
     15. Забранявам организирането и провеждането на бит пазари на територията на община Горна Оряховица.
16. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори.
     17. При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани.
     18. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
 
Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината.
 
Препис от заповедта да се връчи на секретаря на общината, ресорните заместник-кметове, кметовете и кметските наместници на територията на община Горна Оряховица, на началника на Районно управление – Горна Оряховица, началника на ДП НКЖИ, управителя  на „Общински пазари“ ЕООД, директора на ОП „Обреди“ и директорите на всички институции, предоставящи социални услуги на територията на Община Горна Оряховица,  и на директора на ОП „МДСИП“, директорите на детски градини и детски ясли на територията на Община Горна Оряховица.
 
    Настоящата заповед отменя моя Заповед № 1781/02.06.2020г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Анелия Димитрова - секретар на община Горна Оряховица.
 
ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 1810 от 04.06.2020 г. 122 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени