2.8° C
Предимно облачно
toggle

Регистрация на животновъдни обекти – лични стопанства на територията на община Горна Оряховица

16 март 2020
image

Във връзка с влезлите в сила промени на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност / ДВ бр.13 от 14.02.2020 год./ в сила от 14.02.2020 г., уведомяваме собствениците или ползватели на животновъдни обекти – лични стопанства за следното :
Животновъдните обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ-Велико Търново.
За регистрация собственикът или ползвателят на обекта подава до директора на ОДБХ – Велико Търново заявление по утвърден образец, чрез кмета или кметския наместник по местонахождение на обекта .
За всяко заявление се издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът или кметският наместник  предоставя на ОДБХ – Велико Търново за регистрация всички постъпили за периода заявления.
За регистрация на животновъден обект – лично стопанство , и за въвеждане на данните от идентификацията на животните в Интегрираната информационна система на БАБХ не се събира такса.
Заявлението за регистрация по утвърдения образец може да изтеглите от прикачения файл, или да го получите от деловодството на общината .
 
Изостряме Вашето внимание, че съгласно Чл. 4а. (Нов – ДВ, бр. 5 от 2020 г. ) (1) от НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, в личните стопанства на физически лица се отглеждат за лични нужди до:
1. два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
2. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
3. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
4. два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
5. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
6. петдесет възрастни птици независимо от вида;
7. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заявление за регистрация на животновъден обект - лично стопанство 61 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени