2.8° C
Предимно облачно
toggle

С бюджет от близо 45 млн. лв. започва 2022 г. Община Горна Оряховица

21 март 2022
image

44 930 083 лв.е общият размер на първоначалния бюджет на Община Горна Оряховица за 2022 г. Бюджетът за настоящата година е съставен, ще бъде приет и ще се изпълнява в условията на извънредна епидемична обстановка и повишаваща се инфлация. За първи път се прилагат разпоредби на Закона за публичните финанси, изискващи в периода, когато не е приет държавния бюджет за съответната година, финансирането на дейността да се извършва със средства в размери, равни на разходите, направени през 2021 г., но при увеличена инфлация. Проектът на най-важния финансов документ бе представен пред обществеността и подложен на обсъждане.
Това е един бюджет с много въпросителни, на който ще се наложат доста корекции през годината. Основната ни задача ще бъде осигуряването на издръжката, тъй като текущите разходи се увеличиха, а капиталовите вложения ще бъдат на по-заден план, коментира по време на обсъждането кметът инж. Добромир Добрев. Градоначалникът уточни, че при съставянето на бюджета са проведени разговори и са разгледани предложенията на ръководителите на второстепенните разпоредители, кметовете на населените места, общинските предприятия, училища, детски градини. Опитали сме се макар и с малко, но да удовлетворим нуждите на всяко от звената, каза още инж. Добрев.
През 2022 г. има нови разпоредби в нормативните документи, които касаят бюджетния процес на общината. С промени в Закона за местните данъци и такси от 1 април се отменя заплащането на такси от родителите за ползване на детски градини и ясли. След тази дата финансирането ще се извършва изцяло със средства от централния бюджет. От началото на април влизат в сила и новите разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности. Предоставянето на общата изравнителна субсидия за местни дейности по бюджета на общината ще се извършва от централния бюджет ежемесечно, на равни части за периода след 1 април. Закриват се местните комисии по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
От държавата Община Горна Оряховица тази година ще получи 3,4 млн. лв. повече спрямо 2021 г., като най-голям ръст и приоритет е даден на социалните услуги и здравеопазването. Приоритети за 2022 г. ще бъдат подготовката на Плана за интегрирано развитие на Общината за периода 2021-2027 г.; финализиране на проектите за обновяване на парк „Градска градина“, реконструкция и модернизация на НЧ „Братя Грънчарови – 202“ и изграждането на Кризисен център; стартиране  на социалната услуга „Кризисен център“; проектиране и ремонт на уличната мрежа и общински пътища; изграждане на спортно игрище и създаване на общинско предприятие Индустриални зони, с цел привличане на инвеститори в Гора Оряховица.
Спрямо 2021 г. Общината получава 2,8 млн. лв. повече за държавно делегирани дейности: образование, здравеопазване, социални услуги, култура, както и за дейности свързани с бедствия и аварии.
Бюджетът за образование за 2022 г. 19,2 млн. лв. Планиран е основен ремонт на СУ „Вичо Грънчаров“. Увеличени са единните разходни стандарти за училища, детски градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие. От 1 април ще се прилага нов стандарт за издръжка на деца в детските градини, включващ отпадане на заплащането на местни такси. Нов стандарт за издръжка ще се прилага и за Центъра за подкрепа за личностно развитие. Дейността на детските градини и на Центъра от 1 април и изцяло ще се финансират от държавния бюджет.
В системата на здравеопазването са увеличени стандартите на детските ясли и детските кухни, както и на здравните кабинети с 22 на сто. Средствата за 2022 г. са в размер на 1,9 млн. лв. От 1 април ще се прилага нов стандарт за издръжка на децата от детските ясли, като ще отпадне заплащането на местни такси, а дейността ще се финансира от държавния бюджет.
Обезпечена е работата в социалната сфера. Общият бюджет е 4,6 млн. лв. Има увеличение за стандартите за дневните центрове, домовете за възрастни хора, Центъра за настаняване от семеен тип, Центъра за обществена подкрепа и Защитеното жилище и Приюта. Проект от ОП „Храни“ ще продължи да осигурява топла храна на хора в неравностойно положение. Използват се всички възможности за програми финансирани от Бюро по труда и МТСП, по които работят хора с увреждания, както и такива, на които не достига трудов и осигурителен стаж за пенсия и трайно незаети.
Читалищата ще получат повече средства от увеличение на стандарта. С целева субсидия за капиталови разходи ще се изгради метална конструкция на сградата на „Братя Грънчарови – 2002“.
За 2022 г. приходите за местни дейности са с общ размер 15,9 млн. лв.
Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на малко над 4,2 млн. лв., а плановият размер на неданъчните постъпления е 6,1 млн. лв.
Размерът на общата изравнителна субсидия за местни дейности е 2,9 млн. лв., а средствата за зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа са 116 500 лв.
Разходите за общински дейности са до размера на планираните приходи. Те ще бъдат разпределени за издръжка на кметствата, помощи за двойки с репродуктивни проблеми и за семейства с новородени деца, подпомагане на специализанти - лекари и медицински сестри, подпомагане на талантливи деца, на организациите на слепи, глухи хора, военноинвалиди и ветерани от войните. Тук са и разходите за издръжка на детските градини и ясли, и Центъра за подкрепа за личностно развитие за периода от началото на годината до 31 март, дофинансирането на училищата, заради маломерни и слети паралелки, както и издръжка на Домашен социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, програмите за временна заетост, Приюта за бездомни и капиталов трансфер за МБАЛ „Св. Иван Рилски“ за финансиране изплащането на рентгенов апарат. От тези разходи са предвидени средства и за благоустрояване, ремонт на улици, чистота, опазване на околната среда, за Общинско предприятие „Поддържане на пътната инфраструктура и озеленяване“, както и пълната издръжка на Общинско предприятие „Младежки дейности, спортни имоти и прояви“, спортни бази, стадион, игрища, спортни клубове, библиотеки, музеи, Художествената галерия и Общинското предприятие „Обреди“. Предвидени са и разходи за общинска охрана, зимно почистване и маркировка, подпомагане на Туристическото дружество и борба с бездомните кучета.
Капиталовата програма стартира с 34 обекта за 2,4 млн. лв.
Предстои проектът за Бюджет на Общината да бъде разгледан и гласуван на сесия на Общинския съвет.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени