2.8° C
Предимно облачно
toggle

Срокът за премахване на изоставени автомобили е зададен от Министерския съвет

10 февруари 2020
image

Поради зачестили сигнали в общинска администрация за изоставени автомобили, напомняме на гражданите, че излезли от употреба МПС се премахват от общински терени, след процедура, описана в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица. В чл. 35 от наредбата е записано, че собственикът на МПС, на което не е заверен знака за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за техническа изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост е длъжен да го предаде на площадка за събиране и съхраняване или в център за разкомплектоване.
Текстовете в общинската наредба кореспондират с Наредбата за излезли от употреба МПС, приета с ПМС №11 от 15.01.2013 г., обн. в ДВ бр.7 от 25.01.2013 г. Именно там в параграф 1, т. 1б от Допълнителните разпоредби е записано, че е необходимо да са минали 2 години от дадения срок за следващ технически преглед.
Ето защо Общинският съвет в Горна Оряховица не може да промени Наредбата и да приеме по-малък срок от тези 2 години, тъй като така ще наруши разпоредбите на нормативен акт с по-висока степен, действащ в Република България.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени