2.8° C
Предимно облачно
toggle

Зачестява неправилното изхвърляне на отпадъци в цветните контейнери

27 април 2021
image

Близо 100 комплекта контейнери за разделно събиране са разположени в Горна Оряховица. В жълтите се изхвърлят опаковки от хартия, картон и пластмаса. Зелените са само за опаковки от стъкло. Плоските стъкла от прозорци не са отпадък, който може да се рециклира, а са строителен отпадък, който трябва да се изхвърли на определената за целта площадка.
Контейнерите са собственост на фирма „Еко Партнърс България“ и се обслужват по график. Жълтите контейнери се изхвърлят два пъти в месеца, а зелените – веднъж на шест месеца.
Наблюдава се неправилно изхвърляне на отпадъци в цветните контейнери, което води до тяхното препълване и замърсяване на рециклируемия отпадък. Затова от фирмата апелират отпадъците да се разделят правилно и да се изхвърлят в съответните контейнери.
 
Публикуваме отново и списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна Оряховица
 
1. Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
/ИЕЕО/, както и излезли от употреба гуми /ИУГ/ могат да се предават на площадката на „ТРАНСИНС”, която се намира в кв.
„Калтинец“ в Горна Оряховица.
2. Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ могат да се предават на площадката на „Максима
2008” ЕООД, която се намира в Поликраище – в бившия арматурен двор на селото.
3. Разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци /мебели/ се предават на Регионалното
депо в с. Шереметя, общ. Велико Търново, след предварително уведомяване в общинска администрация Горна Оряховица на
тел.0618/60501, вътр.117. (Избирането на вътрешните телефони става през автоматична централа. След като наберете 0618 60501 и чуете продължителен сигнал, тогава наберете вътрешния телефон). Транспортирането до Регионалното депо е за сметка на притежателя на отпадъците.
4. Строителни отпадъци могат да се предават на площадката на „БЕСТКОН” ООД в Горна Оряховица /зад Пречиствателната
станция за отпадни води – тел: 0882 889975/. Заявки за контейнери за строителни отпадъци могат да се подават на
телефон 0888 224870.
При неспазване на условията за разделно събиране на отпадъци и изхвърлянето им на нерегламентирани места на
нарушителите се налага глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица и еднолични
търговци, съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на отпадъците на територията на община
Горна Оряховица.
 
Списъкът е публикуван на интернет сайта на Община Горна Оряховица в секция Екология: https://www.g-oryahovica.bg/ekologiya

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени