2.8° C
Предимно облачно
toggle

Започва прием на документи за подбор на персонал и на потребители по проект "Грижа в дома в община Горна Оряховица"

01 март 2023
image

Община Горна Оряховица, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Горна Оряховица“, финансиран по Договор № BG05SFPR002-2.001-0102-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+ обявява, че от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. приема документи за подбор на персонал за предоставяне здравно-социални услуги, както следва:
1. Домашен помощник – 45 лица. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността – минимум начално завършено образование. Описание на длъжността: изпълнение на социално-битови дейности в помощ на потребителите по проекта:
– закупуване на лекарства, хранителни продукти, нехранителни продукти и др. (със средства на потребителя); – заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
– административна помощ – съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, при настаняване и/или изписване от болница: попълване и подаване на необходимите формуляри като данъчни декларации, попълване и подаване на заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до дирекции „Социално подпомагане“ или до други институции; съдействие за получаване на помощни средства по ЗХУ; – помощ в домакинството – поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава, в т. ч. разтребване, почистване, миене на съдове и др.;
– съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;
– превенция на разпространението на инфекции;
– овладяване на аварийни ситуации;
– придружаване до лечебно или здравно заведение за извършване на медицински прегледи и/или манипулации (при необходимост).
2. Сътрудник, социални дейности- 1 лице. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността – минимум средно завършено образование. Описание на длъжността: предоставяне на специализирана грижа и консултиране, в зависимост от индивидуалните нужди на лицата, включително на изключително уязвими хора- с психични заболявания, с Алцхаймер, с тежка умствена изостаналост, с поведенчески проблеми и др.
3. Координатор/ диспечер на услугите- 1 лице- Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността – минимум средно завършено образование. Описание на длъжността: Координира цялостния процес на предоставяне на услугите, изготвя и актуализира графика на предоставяне на услугите, извършва мониторинг и др.
4. Медицинско лице/ специалист по „Здравни грижи“ – 1 лице. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността: професионална квалификация „медицинска сестра“, „фелдшер“ или „акушерка“. Описание на длъжността: изпълнява медицински услуги за потребителите на проекта в домашна среда, които не се предоставят по НЗОК: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.
5. Шофьор- 1 лице- Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността – минимум средно завършено образование, наличие на валидно СУМПС кат. „В”. Описание на длъжността: Координира цялостния процес на предоставяне на услугите, изготвя и актуализира графика на предоставяне на услугите, извършва мониторинг и др. Описание на длъжността: Осъществява превоза на служителите до домовете на потребителите.
Кандидатите за обявените позиции следва да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на съответната длъжност, да притежават психическа нагласа и желание за работа в домовете на потребителите – болни и възрастни самотни хора, които не могат да се грижат сами за себе си. Опитът в упражняването на същата или подобна дейност, ще се счита за предимство.
Кандидатите за обявените позиции подават заявление по образец с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни, документи за придобита образователно-квалификационна степен и автобиография в изнесения – „Фронт офис за социални услуги” в сградата на общината, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в срок до 31.03.2023 г.
Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в община Горна Оряховица или изтеглени от официалната интернет страница на Община Горна Оряховица – https://www.g-oryahovica.bg/
С кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, ще се проведе интервю.
С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори на 8 или 4-часов работен ден, за срок от 12 месеца.

 Община Горна Оряховица обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по проект BG05SFPR002-2.001-0102- С01 “Грижа в дома в община Горна Оряховица“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
За ползване на почасови мобилни интегрирани  здравно-социални услуги, която ще се предоставя по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:
- Хора с увреждания;
- Възрастни лица в невъзможност за самообслужване.
Кандидатите подават следните документи:
Заявление (по образец);
Документ за самоличност(за справка);
Документ за самоличност на законния представител – настойник/ попечител (за справка);
Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК(копие);
Медицински протокол на ЛКК (копие);
Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
Удостоверение за настойничество/ попечителство (копие);
Декларация за предоставяне на лични данни(по образец).
След извършване на оценка на потребностите на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги,  съобразно потребностите им.
За почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.
Документите се подават в сградата на Община Горна Оряховица, намираща се на пл. „Георги Измирлиев“ № 5, партер „Фронт офис за социални услуги”, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч. от 01.03.2023 г., като приемът на заявления изтича до 1 месец преди приключване на проекта, а именно 12.03.2024 г.
Резултатите във връзка с подбора, ще бъдат обявени на информационното табло на „Фронт офиса за социални услуги” на партера на Община Горна Оряховица, както и на официалната интернет страница в Раздел „Проекти”, https://www.g-oryahovica.bg/

За допълнителна информация: тел. 0879 115635- Светла Панева, ръководител проект.

 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Бланка - Декларация от потребител 644 KB
2 Бланка - Заявление от потребител за ползване на услугата 832 KB
3 Обявление за прием на потребители по проект “Грижа в дома в община Горна Оряховица“ 735 KB
4 Бланка - Декларация 734 KB
5 Бланка - Автобиография 897 KB
6 Бланка - Заявление за участие в подбор 736 KB
7 Съобщение за прием на персонал по проект „Грижа в дома в община Горна Оряховица“ 590 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени