2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед №3219 за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица

25 октомври 2021
image

З А П О В Е Д 

№ 3219
гр. Горна Оряховица, 25.10.2021г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с разпространението на COVID-19

НАРЕЖДАМ: 

               Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Горна Оряховица считано от 21.10.2021г.:
               1. Достъпът на граждани в сградата на Община Горна Оряховица е преустановен с изключение на достъпът до „Център за информационно, административно обслужване и други услуги за граждани“ и Отдел „Местни данъци и такси“. В сградата следва да се спазва физическа дистанция от 1,5 м., а при непосредствено обслужване на граждани, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м., е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. Гражданите са длъжни да носят защитна маска за лице.
               2. Дейността на клубовете на инвалида и пенсионерските клубове се преустановява.
               3.  Дейностите на социалните услуги за резидентна грижа/специализирани институции за деца и възрастни, осъществявани на територията на община Горна Оряховица, както и на Центъра на обществена подкрепа – Горна Оряховица, да се изпълняват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите и при спазване на указанията на ресорните министри.
               4.  Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
               5.  Да се провежда дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки.
               6. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори, както и за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
               7. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
               8. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването                     

             Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
          Настоящата заповед отменя мои Заповед № 3202/21.10.2021г.
          Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед №3219 от 25.10.2021 г. 55 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени