2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед на инж. Добромир Добрев за отпадане на част от мерките, въведени заради COVID-19

27 май 2020
image

З А П О В Е Д

№ 1729
гр. Горна Оряховица, 27.05.2020г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, както и със Заповед № РД-01-277/26.05.2020г. на Министъра на здравеопазването 

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано от 27 май 2020г. до 14 юни 2020г.: 

  1. Не се разрешават посещения в:

а)   увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито, в т.ч. и тези в търговски центрове тип МОЛ, с изключение на заведенията за хранене в тях с открита площ и самостоятелен вход;
2. Считано от 01.06.2020г. се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, в т.ч. и тези в търговски центрове тип МОЛ, барове, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар, съгласно указанията на ресорните министри.
    3. Преустановяват се присъствените учебните занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти, специализанти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  Изключение от забраната се допуска по отношение на:

  • присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019-2020 година, както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020-2021 година, когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи, директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

  • присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно указанията на ресорните министри.

4. Считано от 01.06.2020г. се разрешават всички извънкласни занимания, в т.ч. занимални, клубове, детски центрове и други, съгласно указанията на ресорните министри.

5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други).
Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика, на открито, за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от един човек на 4 кв.м. площ. Изключение от забраната се допуска за индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика. Изключение от забраната се допускат за самостоятелни плувни комплекси и басейни, аквапаркове, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, считано до 01.06.2020г.
       Считано от 22.05.2020г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.
       Считано от 26.05.2020г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст.
      Допуска се организиране и провеждане на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на професионалните футболисти и подновяване на първенството на първа и втора професионална футболна лига на етапи, считано от 15.05.2020г., а считано от 05.06.2020г. може да започне първенството за първа и втора професионална лига, без публика.
6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).
7. Считано от 26.05.2020г. се разрешават културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други), при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за  груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ при съгласно указанията на ресорните министри.
      8. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
     10. Определя се часови диапазон от 8:30 до 10:30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
11. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването.
12. Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида, пенсионерски и читалищни клубове и клуб „Българско войнство“.
13. Дейностите на  Дневните центрове за деца и възрастни, Приюта за бездомни лица и Центъра за обществена подкрепа, Защитеното жилище на територията на гр. Горна Оряховица да се осъществяват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите.
    14. Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
     15. Да се провежда ежедневна дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки,.
     16. Забранявам организирането и провеждането на бит пазари на територията на община Горна Оряховица.
17. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори.
     18. При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани.
     19. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината.

Препис от заповедта да се връчи на секретаря на общината, ресорните заместник-кметове, кметовете и кметските наместници на територията на община Горна Оряховица, на началника на Районно управление – Горна Оряховица, началника на ДП НКЖИ, управителя  на „Общински пазари“ ЕООД, директора на ОП „Обреди“ и директорите на всички институции, предоставящи социални услуги на територията на Община Горна Оряховица,  и на директора на ОП „МДСИП“, директорите на детски градини и детски ясли на територията на Община Горна Оряховица.

    Настоящата заповед отменя моя Заповед № 1684/20.05.2020г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Анелия Димитрова - секретар на община Горна Оряховица. 

ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 1729 от 27.05.2020 г. 109 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени