2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед на кмета на Общината инж. Добромир Добрев след проведено заседание на Общинския кризисен щаб за борба с коронавирус

14 март 2020
image

Във връзка с обявеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на covid-19 на територията на страната, Общинският кризисен щаб в Горна Оряховица проведе заседание, на което бяха набелязани противоепидемични мерки в сила до 29.03.2020 г. Мерките се разпореждат със заповед на кмета на Общината инж. Добромир Добрев.

З А П О В Е Д
№ 780
гр. Горна Оряховица, 14.03.2020г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването  и във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. и във връзка с проведено заседание на Общинския кризисен щаб за борба с коронавирус
НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица до 29.03.2020г.:
1.      Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, с изключение на: банковите и застрахователните офиси, хранителни магазини и аптеки.  На ресторантите и заведенията на бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
2.      Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
3.      Преустановяват се посещенията на деца в детски ясли и градини.
4.      Преустановяват се всички групови форми на дейност на деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
5.      Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и спа центрове, фитнес зали и други).
6.      Преустановява се спортно-тренировъчния процес на всички спортни клубове  и организации в Община Горна Оряховица.
7.      Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида, пенсионерски и читалищни клубове и клуб „Българско войнство“.
8.      Преустановява се посещението от външни посетители на музеи, библиотеки, читалища, Младежки домове, Спортна зала, Зала по акробатика и сградите на стадион „Локомотив“.
9.      Дейностите на  Дневните центрове за деца и възрастни, Приюта за бездомни лица и Центъра за обществена подкрепа, Защитеното жилище на територията на гр. Горна Оряховица да се осъществяват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите.
10.    Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
11.    Да се провежда ежедневна дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки.
12.    Забранявам организирането и провеждането на бит пазари на територията на община Горна Оряховица.
13.    Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори.
14.    При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани.
15.    Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
16.    Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждане на засилени противоепидемични мерки в работните помещения в т.ч. филтъра, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
17.    Преустановяват се плановите, детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждане на планова и оперативна дейност, както и свижданията в МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Горна Оряховица.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината.
Препис от заповедта да се връчи на секретаря на общината, ресорните заместник-кметове, кметовете и кметските наместници на територията на община Горна Оряховица, на началника на Районно управление – Горна Оряховица, началника на ДП НКЖИ, управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, управителя  на „Общински пазари“ ЕООД
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Анелия Димитрова - секретар на община Горна Оряховица.

 
Инж. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Препоръки на Националния щаб 1021 KB
2 Заповед на инж. Добромир Добрев за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица 82 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени