2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед, отменяща забраната за организиране на бит пазари на територията на община Горна Оряховица

05 март 2021
image

З А П О В Е Д
№ 683
гр. Горна Оряховица, 05.03.2021г. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г., Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г.  както и със Заповед № РД-01-132/26.02.2021г. на Министъра на здравеопазването
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ ЗАПОВЕД № 3869/27.11.2020г., изменена и допълнена със Заповед № 4210/22.12.2020г. и Заповед № 352/27.01.2021г. 
  1. Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано от  05.03.2021г. до 30.04.2021г.:
  2. т. 29 „Забранявам организирането и провеждането на бит пазари на територията на община Горна Оряховица.“ се отменя.
 Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
  
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
  
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 683 от 05.03.2021 г. 369 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени