2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед с указания за упражняване на индивидуален спорт на открито в откритите спортни обекти, отдадени за управление на Общинско предприятие „Младежки дейности, спортни имоти и прояви“ гр. Горна Оряховица

08 май 2020
image

ОП „ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТНИ ИМОТИ И ПРОЯВИ”
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
 
З А П О В Е Д
 
№ 133 / 07.05.2020 г.
гр. Горна Оряховица
 
На основание Заповед № РД- 01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и заповед № РД-09-371/03.05.2020 г. на Министъра на младежта и спорта
НАРЕЖДАМ:
 
I. Да бъде допуснато упражняването на индивидуален спорт на открито /в. т.ч. лека атлетика, тенис на корт и др./, при спазване на дистанция от най- малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки на територията на открити спортни обекти, отдадени за управление на Общинско предприятие „Младежки дейности, спортни имоти и прояви“ гр. Горна Оряховица.
 
1. Допуска се ползването на откритата лекоатлетическа писта на стадион „Локомотив“ гр. Горна Оряховица от картотекирани състезатели  при спазване на дистанция от най- малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки. Треньорите да представят график за ползване на пистата до 08.05.2020 г. в ОП „МДСИП”, като не се допуска смесване на състезатели и треньори на територията и пред входа на стадиона. Достъпът да бъде осигуряван от служителите на длъжностите „Технически организатор СИП“ или „Работник поддръжка” за времето от 9:30 до 17:00 часа и от охранителна фирма „Делта гард” на стадион „Локомотив” за времето от 17,00 до 20,30 часа в делничните дни . След възстановяване на тренировъчния процес на футболния клуб, същият да ползва за достъп до терена  входа от западната страна на стадиона по предварително даден график.
- Разрешени са само индивидуални занимания. На този етап не се допускат групови занимания. Минимално разстояние между хората – 2.5 м. (Два метра и петдесет сантиметра);
- Ръководителите на клубовете да представят до 08.05.2020 г. в ОП „Младежки дейности,спортни имоти и прояви“ гр. Г. Оряховица заверен списък със състезатели и треньори, които ще ползват пистата за индивидуални занимания. Треньорите са задължени да не допускат до заниманията състезатели със симптоми на неразположение или прояви на остри заразни заболявания. При най- малкото съмнение същите да бъдат отстранявани от занимание.
- Не се допускат близки контакти в процеса на тренировка, както и престой на пистата преди и след приключване на тренировката;
 - Влизането и напускането на стадионЛокомотив“ става индивидуално по директен път, влизане – през западния вход /до козирка на стадион/ и излизане през северния вход /вход за линейки /, при спазване на указана еднопосочна посока на движение. Състезателите и треньорите преминават през закритите части от комплекса с предпазни маски;
- Преди излизане на пистата задължително да се дезинфекцират спортните обувки и ръцете на състезателите и треньорите.
- Всички участници в тренировъчния процес, да бъдат на територията на СК „Никола Петров и стадион „Локомотив” не по-рано 10 минути преди началния час на тренировката;
- На всички състезатели и треньори се препоръчва да идват индивидуално, по възможност с лично превозно средство, в тренировъчна екипировка.
- До получаване на разрешение от здравните власти – съблекални, пейки, скамейки, столове и места по трибуните не се използват.
- Забранява се консумацията на храни и напитки на територията на СК „Никола Петров и стадион „Локомотив” (с изключение на вода и други безалкохолни освежаващи напитки, които всеки състезател лично носи за собствена консумация по времето на тренировката).
- Пластмасовите бутилки за напитки и други отпадъци се изхвърлят задължително в кошовете за отпадъци;
- Забранява се влизането на тревните площи и дъвченето на дъвки.
- Забранява се ръкостискане и близки контакти между състезатели и треньори;
 - Всички уреди се ползват задължително с ръкавици за еднократна употреба.
- Задължително е да се прави дезинфекция на входа, вратитe към пистата и санитарните помещения преди и след всяка тренировка;
- Ползват се санитарните помещения (екотоалетни), от северната страна- екотоалетна за жени, и от западната страна – за мъже. Те задължително следва да се почистват и дезинфектират най-малко веднъж на всеки кръгъл час.
 
2. Допуска се ползването на откритата лекоатлетическа писта на стадион „Локомотив“ гр.Горна Оряховица от граждани, при спазване на дистанция от най- малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки да става в часовете от 6:30 до 9:30 часа в делничните дни и от 8:30 до 20:30 часа в празничните и почивните дни. Достъпът да бъде осигуряван от служителите на длъжностите „Технически организатор СИП“ или „Работник поддръжка” за времето от 8:00 до 9:30 часа и от охранителна фирма на стадион „Локомотив” за времето от 6,30 до 8,00 в делничните дни и от 8,30 до 20,30 ч. в празнични и почивни дни .
-Разрешени са само индивидуални занимания. На този етап не се допускат групови занимания.
- Не се допускат контакти извън процеса на тренировка, както и престой на пистата преди и след приключване на тренировката;
- Влизането и напускането на
стадионЛокомотив“ става индивидуално по директен път, влизане – през западния вход / до козирка на стадион/ и излизане през северния вход / вход за линейки /, при спазване на указана еднопосочна посока на движение;
-До получаване на разрешение от здравните власти, пейки, скамейки и местата по трибуните не се използват.
- Забранява се консумацията на храни и напитки на територията на
стадион Локомотив“ (с изключение на вода и други безалкохолни освежаващи напитки, които всеки спортуващ лично носи за собствена консумация по времето на тренировката). Пластмасовите бутилки за напитки и други отпадъци се изхвърлят задължително в кошовете за отпадъци;
-Забранява се влизането на тревните площи и дъвченето на дъвки.
- Гражданите да ползват санитарните помещения /екотоалетни/ разположени на южния вход, които да се дезинфекцират преди и след тренировъчните занимания.
 
3. Допуска се ползването на откритите тенис- кортове, при спазване на всички протовоепидемични мерки и съгласно Правилата и условията за провеждане на тренировъчна дейност на територията на тенис клубовете – членове на БФТ в условията на covid-19 епидемия – сезон 2020 г., приети на 29.04.2020 година.
 
4. До 08.05.2020 г.да се извърши извънреден инструктаж на персонала на ОП „Младежки дейности,спортни имоти и прояви“  гр. Г.Оряховица за спазване на лична хигиена, спазване на минимална дистанция от 2,5 метра и ползване на лични предпазни средства при контакти с треньори, състезатели и граждани.
 
5. До 08.05.2020 г. да се извърши инструктаж на състезатели и треньори от председателите на клубовете, ползващи спортната база за  спазване на лична хигиена, спазване на минимална дистанция от 2,5 метра и ползване на лични предпазни средства при контакти със служители, треньори, състезатели и граждани.
 
Заповедта влиза в сила от 07.05.2020 г.
 
Марияна Кушева – ръководител отдел СИП при ОП „МДСИП” гр. Г. Оряховица, да сведе заповедта до знанието на ръководителите на спортни клубове, треньори, състезатели, служители и отговорни лица за изпълнение.
 
Контрол по спазване на заповедта ще осъществявам лично.
 
 Инж. Петя Богданова
Директор ОП „ МДСИП”

Снимка: Пламен Иванов

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 2,6 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени