2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за изменение и допълнение на заповед №1672 от 01.06.2021 г.

17 юни 2021
image

З А П О В Е Д

1866
гр. Горна Оряховица, 16.06.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 426 на Министерски съвет от 26 май 2021 г . за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г., Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г., Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021г. и Решение № 395 на Министерски съвет от 28 април 2021 г., както и със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г. на Министъра на здравеопазването

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ МОЯ ЗАПОВЕД № 1672/01.06.2021г.: 

  1.   В Заповед № 1672/01.06.2021г. се създават т. Ia и Iб със следния текст:
Ia „По преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридическите лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да се допусне изключение от изискването за носене на защитна маска за лице за работните колективи до 7 човека, при условие, че всички лица са ваксинирани срещу COVID-19 и/или са преболедували COVID-19“
Iб По смисъла на тази заповед
„1. За „ваксиниран срещу COVID-19“ се приема лице със завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, удостоверено с Цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация и преминал 14-дневния период, считано от датата на поставяне на последната доза;
2. За „преболедувал COVID-19“ се приема лице, с лабораторно доказан COVID-19 с изследване по метода на полимеразна верижна реакция или с бърз антигенен тест за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, за което лицето е било в домашна или болнична изолация, удостоверено с предписание на регионална здравна инспекция или с Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване на COVID-19.“
  1. Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № № 1672/01.06.2021г.
  2. Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
  3. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени