2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за изменение на заповед №1304 от 29.04.2021 г.

11 май 2021
image

З А П О В Е Д

№ 1363
гр. Горна Оряховица, 11.05.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г., Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г. както и със Заповед № РД-01-285/05.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването

ИЗМЕНЯМ МОЯ ЗАПОВЕД № 1304/29.04.2021г.: 

  1.  В Заповед № 1304/29.04.2021г. т. 10 с текст „Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.“ се отменя.
  2. Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 1304/29.04.2021г. и Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
  3. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
 Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 1363 от 11.05.2021 г. 403 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени