2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за изменение на заповед №1365 от 11.05.2021 г.

20 май 2021
image

З А П О В Е Д
№ 1475
гр. Горна Оряховица, 19.05.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 395 на Министерски съвет от 28 април 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г., Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г. и Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021г. както и със Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването

ИЗМЕНЯМ МОЯ ЗАПОВЕД № 1304/29.04.2021г., ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 1363/11.05.2021Г.: 

  1.  В Заповед № 1304/29.04.2021г. т. 1-5 се отменят, считано от 31.05.2021г.
  2. В Заповед № 1304/29.04.2021г. т. 11 се изменя така: „Допуска се провеждането на спортни състезания с публика при заемане на не повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5м и носене на защитни маски за лице.“
  3. Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 1304/29.04.2021г. и Заповед № 1363/11.05.2021г.
  4. Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
  5. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 1475 от 19.05.2021 г. 399 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени