2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за колективните и индивидуални спортни занимания

20 май 2020
image

З А П О В Е Д

№ 1684
гр. Горна Оряховица, 20.05.2020г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, както и със Заповед № РД-01-272/20.05.2020г. на Министъра на здравеопазването 

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано от 20 май 2020г. до 14 юни 2020г.: 
 1. Не се разрешават посещения в:
а)   увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито, в т.ч. и тези в търговски центрове тип МОЛ, с изключение на заведенията за хранене в тях с открита площ и самостоятелен вход.
    2. Преустановяват се присъствените учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университети и в другите обучителни институции и организации. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  Изключение от забраната се допуска по отношение на:
 • провеждане на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
 • учебните центрове, които извършват обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;
 • учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);
 • лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;
 • учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване;
 • центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт;
 • провеждането на обучения, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • провеждането на обучения, финансирани с публични средства, по линия на Националния план за действие по заетостта за 2020 година;
 • присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019-2020 година, както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020-2021 година, когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи, директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на мерките по т. 12.
 • провеждането на обучение на кандидатите за водачи на моторни превозни средства за оказване на първа долекарска помощ;
 • провеждането на курсове за обучение и квалификация на водни спасители.
3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
    4. Детските ясли и детските градини на територията на община Горна Оряховица отварят на 26.05.2020г. с изключение на Филиала в с. Горски долен Тръмбеш към Детска градина „Слънчице“, с Върбица.
      5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от един човек на 4 кв.м. площ. Изключение от забраната се допуска за индивидуалните занимания на закрито, без състезателен характер, без публика. Изключение от забраната се допускат за самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.
       Считано от 22.05.2020г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.
       Считано от 26.05.2020г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст.
      Допуска се организиране и провеждане на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на професионалните футболисти и подновяване на първенството на първа и втора професионална футболна лига на етапи, считано от 15.05.2020г., а считано от 05.06.2020г. може да започне първенството за първа и втора професионална лига, без публика.
6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).
      7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.
      8. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.
      9. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
     10. Определя се часови диапазон от 8:30 до 10:30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
     11. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.
12. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването.
13. Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида, пенсионерски и читалищни клубове и клуб „Българско войнство“.
14. Дейностите на  Дневните центрове за деца и възрастни, Приюта за бездомни лица и Центъра за обществена подкрепа, Защитеното жилище на територията на гр. Горна Оряховица да се осъществяват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите.
15. Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
     16. Да се провежда ежедневна дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки,.
     17. Забранявам организирането и провеждането на бит пазари на територията на община Горна Оряховица.
18. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори.
     19. При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани.
     20. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
 
Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината.
 
Препис от заповедта да се връчи на секретаря на общината, ресорните заместник-кметове, кметовете и кметските наместници на територията на община Горна Оряховица, на началника на Районно управление – Горна Оряховица, началника на ДП НКЖИ, управителя  на „Общински пазари“ ЕООД, директора на ОП „Обреди“ и директорите на всички институции, предоставящи социални услуги на територията на Община Горна Оряховица,  и на директора на ОП „МДСИП“, директорите на детски градини и детски ясли на територията на Община Горна Оряховица.
 
    Настоящата заповед отменя моя Заповед № 1630/18.05.2020г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Анелия Димитрова - секретар на община Горна Оряховица.
  
ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед №1684 от 20.05.2020 г. на Кмета на Община Горна Оряховица 111 KB
2 Заповед на Министъра на здравеопазването 393 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени