2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за преустановяване на провеждането на масови мероприятия в Община Горна Оряховица през месец септември

27 август 2021
image

З А П О В Е Д
2688
гр. Горна Оряховица, 25.08. 2021г.
    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г., Решение № 855 на
Министерски съвет от 25 ноември 2020г., Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021г., Решение № 395 на Министерски съвет от 28 април 2021г. и Решение № 426 на Министерски съвет от 26 май 2021 г., предложение от Главния държавен здравен инспектор, Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Решение № 3 от Протокол № 5/20.08.2021 г. от заседание на Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус, в съответствие с Решение на Общински кризисен щаб за борба с коронавирус от заседание, проведено на 25.08.2021 г. и с цел опазване живота и здравето на гражданите от разпространението на заболяването коронавирус СОУГО - 19.
НАРЕЖДАМ:
   I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Горна Оряховица, считано от 26.08.2021 г. до 30.09.2021 г.:
   1. Преустановява се провеждането на масови мероприятия на територията на Община Горна Оряховица.
   2. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 2495/05.08.2021 г. на Кмета на Община Горна Оряховица.
   II. Служителите от Служба „Обществен ред и сигурност“ при Община Горна Оряховица да извършват ежеседмични проверки съвместно с представители на Районно управление - Горна Оряховица за спазване на въведените с настоящата заповед временни противоепидемични мерки.
   III. Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
   IV. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на кметовете на кметства и кметски наместници на населени места, включени в състава на Община Горна Оряховица, Григор Минков - заместнид~|шег2на Община Горна Оряховица, както и на лицата по т. I, настоящата заповед.
 
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 57 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени